Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول قرارداد کار (FAQ – Arbeitsvertrag)

هدف از یک قرارداد کار چیست؟ (Aufgabe Arbeitsvertrag)

یک قرارداد کار تعیین می​کند که یک شخص منحیث شخص شاغل (شخصی که کار می​کند) کدام کار را برای کارفرما انجام می​دهد.

بنابراین این قرارداد، قراردادی بین شما (شخص شاغل) و رئیس شما (کارفرما) است. در قرارداد کار درج شده است که شما کدام کار را انجام می​دهید و در بدل آن چقدر پول می​گیرید.

قرارداد کار را می​توان بصورت کتبی (شخص شاغل و کارفرما امضا می​کنند)، بصورت شفاهی (گفتگوی شخصی/ تماس تلیفونی) یا بصورت الکترونیکی (از طریق واتساپ/ایمیل) منعقد نمود.

بعد از یک ماه کارفرمای شما باید یک سند کتبی به شما ارائه کند!

زمانی که یک قرارداد کار را می​گیرید، نباید آن را عاجل امضا نمایید! می​توانید اول آن را به فکر آرام مطالعه کنید یا با خودتان به خانه ببرید. اجازه ندهید شما را وادار به امضای عاجل قرارداد بسازند! اگر چیزی را متوجه نمی​شوید، از مرکز مشاوره خودتان کمک بگیرید.


لطفا متوجه باشید: باید همیشه یک قرارداد کتبی درخواست نمایید. در صورتی که بعدها مشکلاتی وجود داشته باشد، توافقات شفاهی به سختی قابل اثبات هستند.


 

در صورتی که قرارداد کاری نگرفته اید، چه کاری میتوانید انجام دهید؟ (kein Arbeitsvertrag)

در صورتی که شما به مدت بیشتر از یک ماه کار کنید، باید یک سند کتبی دریافت کنید.

در این سند باید موارد ذیل درج شده باشد:

 • نام و نشانی (آدرس) هر دو طرف قرارداد (معلومات شما و معلومات کارفرما)
 • تاریخ شروع رابطه کاری
 • محل کار
 • تشریح فعالیت شخص شاغل (کدام کار را انجام می​دهید)
 • مبلغ و ترکیب معاش کاری (معاش، اضافه پرداخت​ها، امتیازات و غیره)
 • ساعت کاری
 • تعداد روزهای رخصتی
 • مهلت​های فسخ قرارداد (مهلت​ها در جریان دوره آزمایشی شما ممکن است متفاوت باشند)
 • اشاره به این موضوع که چه قراردادهای تعرفه​ای و توافقات مربوط به کمپنی برای این رابطه کاری تطبیق می​شوند

در صورتی که قرارداد کاری ندارید، مقررات قانونی عمومی تطبیق می​شوند:

حداکثر ساعت کاری به مدت 8 ساعت در روز (در موارد استثنا 10 ساعت)، یک معاش توافق شده بربنیاد قرارداد تعرفه یا حداقل معاش تطبیق می​شود. در یک هفته کاری 5 روزه شما استحقاق 20 روز رخصتی در سال را دارید.

در صورتی که یک قرارداد تعرفه معتبر وجود داشته باشد، ضمن این توافقات قرارداد تعرفه تطبیق می​شوند.


لطفا متوجه باشید: ممکن است تفاوت​هایی ​باشد:

در قراردادهای کار با شرایط کاری بهتر، در صورتی که بطور مثال در قرارداد شما روزهای رخصتی بیشتری نسبت به حد مندرج در قانون/ قرارداد تعرفه توافق شده باشد، مقررات بهتر در قرارداد کار تطبیق می​شود.

در موارد نادر ممکن است یک قانون یا قرارداد تعرفه برای شما به معنای یک مقررات بدتر از حداقل استندرد قانونی باشد.


در صورتی که نمی​دانید کدام مقررات برای شما تطبیق می​شوند، به مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مراجعه نمایید!

«دوره آزمایشی» به معنای چیست؟ (Probezeit)

دوره آزمایشی زمانی است که در آغاز یک وظیفه جدید تعیین می​شود.

در دوره آزمایشی معاش شما بصورت عادی پرداخت می​شود. در قرارداد کار شما درج شده است که دوره آزمایشی چند مدت تطبیق می​شود. این دوره می​تواند حداکثر مدت 6 ماه را بر بگیرد. در این دوره امتحان می​کنید که آیا از این کار خوشتان می​آید یا خیر. همچنان کارفرمای شما می​تواند بررسی کند که آیا اجازه دارید به مدت بیشتری کار کنید یا خیر. در این دوره می​توانید بدون دلیل قرارداد خود را فسخ کنید. همچنان کارفرمای شما می​تواند بدون اعلان دلایل شما را اخراج کند. در این صورت مهلت فسخ قرارداد فقط به مدت 2 هفته است. نظر به قرارداد تعرفه ممکن است این مهلت کوتاه تر باشد.

چیقسم به یک رابطه کاری خاتمه داده میشود؟ (Arbeitsverhältnis beenden)

خاتمه دادن به یک رابطه کاری از طریق گزینه​های متعدد قابل​ممکن است:

 1. . در صورتی که قرارداد کار شما موقت باشد، رابطه کاری و تاریخی که به عنوان مهلت تعیین شده است، خاتمه می​یابد.
 2. فسخ قرارداد: شما و همچنان کارفرمایتان می​توانید رابطه کاری را فسخ کنید. البته در این ارتباط باید مهلت​های مشخصی (مهلت​های فسخ قرارداد) مراعات شود. فسخ قرارداد باید همیشه بصورت کتبی انجام شود. در صورتی که فسخ قرارداد را بصورت شفاهی دریافت کنید، باید سریع عکس​العمل نشان دهید و بلافاصله کمک دریافت کنید!

مهم: فسخ قرارداد باید فقط توسط شخصی که آن را اعلان می​کند، امضا شود. یعنی در صورتی که شما اخراج شوید، فقط کارفرمای شما باید امضا کند.

اگر از شما درخواست شود که فسخ قرارداد را امضا نمایید، احتمالا موضوع یک قرارداد فسخ در میان است.


3. قرارداد فسخ: اگر شما و کارفرمایتان در مورد خاتمه دادن به رابطه کاری به توافق برسید، می​توانید این موضوع را بصورت کتبی در یک قرارداد فسخ ثبت کنید.

در آن صورت شما ثبت می​کنید که بدون آن که فسخ قرارداد اعلان شود، به آن رابطه خاتمه داده شود. برای آن که این قرارداد اعتبار داشته باشد، شما و کارفرمایتان باید آن را امضا نمایید. در قرارداد می​توان جزئیات بیشتری درج نمود، بطور مثال این که چی​قسم با مطالبات رخصتی/ معاش برخورد می​شود. 


مهم: در صورتی که شما قرارداد فسخ را امضا نمایید، حمایت قانونی از خود در وقت فسخ قرارداد را از دست می​دهید و بعدها احتمالا پول (مزایای) کمتری از آژانس کار دریافت می​کنید.


 

یک «قرارداد کار موقت» به معنای چیست؟ (befristeter Arbeitsvertrag)

یک قرارداد کار موقت به معنای آن است که در قرارداد پایان رابطه کاری شما درج شده است. نکته مهم در ارتباط با قراردادهای کار موقت!

 •  در صورتی که شما بخواهید علیه خاتمه یافتن قرارداد از طریق محکمه اقدام نمایید، باید این کار را ظرف مدت 3 هفته بعد از خاتمه قراردادتان انجام دهید.
 • حداکثر 3 ماه قبل از پایان قرارداد باید در آژانس کار منحیث شخص جویای کار ثبت نام کنید. به این ترتیب اطمینان حاصل می​کنید که مزایای احتمالی را نیز دریافت می​کنید.

3 نوع تعیین مهلت وجود دارد:

 1. تعیین مهلت بدون دلیل واقعی: تا حداکثر دو سال قابل​ممکن است.
 2. تعیین مهلت با دلیل واقعی: به مدت بیشتر از دو سال نیز قابل​ممکن است. دلیل واقعی بطور مثال نمایندگی یک شخص غایب یا همکاری در یک پروژه است.
 3. تعیین مهلت بربنیاد هدف: در صورتی که یک هدف تعریف شده است که باید محقق شود، رابطه کاری در صورت رسیدن به این هدف خاتمه می​یابد. یعنی اگر نمایندگی یک شخص مریض به عنوان هدف اعلان شده است و این شخص دوباره صحت خود را بازیافته است، قرارداد بصورت اتومات خاتمه می​یابد.

قرارداد کار شما «بدون دلیل واقعی مهلت دار است»

تعیین مهلت قرارداد کار شما بدون دلیل واقعی حداکثر به مدت 2 سال قابل​ممکن است. 

این کار فقط در صورتی قابل​ممکن است که شما برای اولین بار برای یک کارفرما کار کنید (در صورتی که شما قبلا زمانی در آنجا استخدام شده بودید، این کار ​ممکن نیست). تعیین مهلت تا حداکثر 3 بار قابل​ممکن است.

در این ارتباط باید تمدیدهای قرارداد کار بدون وقفه زمانی صورت گیرد، در غیر این صورت تعیین مهلت بدون دلیل واقعی غیر مجاز است. تعیین مهلت باید بصورت کتبی ثبت شده باشد (تعیین مهلت​های شفاهی قابل​ممکن نیستند!). 

حتی در صورتی که شما بطور مثال قرارداد کار کتبی ندارید، باید تعیین مهلت کتبی دریافت کنید.

در آن صورت در یک قرارداد کار موقت تاریخی که در آن قرارداد خاتمه می​یابد، درج شده است. قرارداد فقط از طریق تعیین مهلت خاتمه می​یابد، نه از طریق فسخ قرارداد.


لطفا متوجه باشید: از طریق یک قرارداد تعرفه ممکن است تعداد موارد تمدید یا حداکثر مدت تعیین مهلت بصورت دیگر مقرر شده باشد. در مورد این که کدام قرارداد برای شما تطبیق می​شود، معلومات بدست آورید!


فسخ قرارداد عادی قبل از پایان مهلت برای شما و کارفرما قابل​ممکن نیست. این کار فقط در صورتی قابل​ممکن است که در قرارداد کار یا در یک قرارداد تعرفه قابل تطبیق به صراحت مورد توافق قرار گرفته باشد. 

سه ماه قبل از آن که مهلت قرارداد کار شما منقضی شود، باید در آژانس کار منحیث شخص جویای کار ثبت نام کنید.

قرارداد کار شما «با دلیل واقعی مهلت دار» است

تعیین مهلت همیشه در صورتی قابل​ممکن است که یک دلیل واقعی که تعیین مهلت را توجیه کند، وجود داشته باشد. 

یعنی قرارداد شما بطور مثال به مدت زمان یک پروژه بستگی داشته باشد. مثال​های بیشتر برای یک دلیل واقعی می​تواند ضرورت موقت به نیروهای متخصص، نمایندگی، ویژگی خاص عملکرد کاری و محک زدن باشد. این تعیین مهلت باید همیشه بصورت کتبی نیز ثبت شده باشد.

عنوان اقامت موقت به عنوان دلیل واقعی

همچنان یک عنوان اقامت موقت می​تواند دلیل واقعی قابل توجیهی باشد.

البته یک دلیل واقعی باید در وقت عقد قرارداد از قبل حتما مشخص شده باشد. این موضوع در ارتباط با عناوین اقامت موقت همیشه موضوعیت ندارد. در صورتی که قرارداد کار شما به دلیل عنوان اقامت شما موقت است، به مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مراجعه نمایید.

موارد تعیین مهلت با دلیل واقعی ممکن است بصورت دلخواه اغلب تمدید شوند (بدون سقف).

در این مورد نیز فسخ عادی قرارداد قبل از ختم مهلت برای شما و برای کارفرمایتان قابل​ممکن نیست.  این کار فقط در صورتی قابل​ممکن است که در قرارداد کار یا در یک قرارداد تعرفه قابل تطبیق به صراحت مورد توافق قرار گرفته باشد.


لطفا متوجه باشید: 3 ماه قبل از آن که مهلت قرارداد کار موقت شما منقضی شود، باید در آژانس کار منحیث شخص جویای کار ثبت نام کنید.


در صورتی که یک مهلت تعیین شده به دلیل آن که هدف تحقق یافته است، خاتمه یابد یا قرارداد به دلیل فسخ قرارداد خاتمه یابد، شما باید در ظرف مدت 3 روز بعد از آن که از خاتمه رابطه کاری مطلع شده​اید، در آژانس کار منحیث شخص جویای کار ثبت نام کنید.

 

در مقابل تعیین مهلت چه کاری میتوانید انجام دهید؟ (gegen Befristung tun)

می​توانید از طریق محکمه درخواست بررسی کنید که آیا تعین مهلت لازم الاجرا است یا خیر. 

به این خاطر باید حداکثر 3 هفته بعد از پایان قرارداد موقت یک دادخواست لغو مهلت به محکمه کار ارائه کنید.

در این ارتباط می​توانید از مرکز مشاوره خودتان یا دفتر درخواست حقوقی در محکمه کار خودتان کمک بگیرید.


لطفا متوجه باشید: یک دادخواست را مصارفی برای شما به همراه دارد. مرکز مشاوره ادغام منصفانه شما با علاقمندی تمام در این مورد به شما اطلاع رسانی می​کند.


 

موارد مهم در قرارداد کار شما چه هستند؟ (wichtige Punkte im Arbeitsvertrag)

مهلت انقضای مطالبات و ادعاها

در قرارداد کار شما ممکن است یک مهلت انقضای مطالبات و ادعاها ذکر شده باشد. یعنی در صورتی که بطور مثال معاش بسیار کمی به شما پرداخت می​شود، معاش باید در ظرف این مهلت انقضای مطالبات و ادعاها مطالبه شود. در صورتی که شما وقت بسیار زیادی منتظر بمانید و مهلت منقضی شود، استحقاق دریافت پول خود را از دست می​دهید! این مهلت​ها ممکن است از قراردادهای تعرفه ناشی شوند. حداقل معاش شما متاثر از این موضوع نمی​گردد.


مهم: مهلت​های انقضای مطالبات و ادعاها ممکن است بسیار کوتاه باشند (بطور مثال سه ماه). بنابراین به موقع معلومات بدست آورید که آیا مهلت انقضای مطالبات و ادعاها در مورد شما تطبیق می​شود یا خیر!


جریمه​های قراردادی

جریمه​های قراردادی نیز ممکن است در قرارداد کار درج شده باشند.

یعنی بطور مثال در صورتی که مهلت​های فسخ قرارداد مشخصی مراعات نشوند، ممکن است شما مجبور به پرداخت جریمه شوید. به این ترتیب انتظار می​رود که از نقض قرارداد با سهل انگاری جلوگیری شود. جریمه​های قراردادی نباید حداقل استندردهای قانونی در قانون کار را نقض کنند و باید در قرارداد کار به وضوح و آشکار تشریح شده باشند. 


مهم: در صورتی که شما به دلیل یک جریمه قراردادی معاش کمتری دریافت می​کنید، به مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مراجعه نمایید.