Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول آژانسهای کاریابی (FAQ – Vermittlungsagenturen)

آژانسهای کاریابی چه هستند؟ (Erläuterung)

آژانس​های کاریابی متقاضیان و کارفرمایان (کمپنی​ها) را گردهم می​آورند و قوای کاری را (همچنان از خارج از کشور) توزیع می​کنند.  آژانس​های کاریابی انواع مختلفی دارند:

  1. صرف کاریابی
  2. کاریابی از جانب کارفرمایان که به کارگرانی با صلاحیت​ها و مهارت​های مسلکی خاص ضرورت دارند (استعدادیاب وظیفوی)، 
  3. کاریابی و مدیریت تمام پروسه جذب، استخدام و خاتمه رابطه استخدامی و همچنان غیره خدمات مکمل.
آژانسهای کاریابی کدام خدمات را ارائه میدهند؟ (Leistungen)

آژانس​های کاریابی به نمایندگی از کمپنی​هایی که به دنبال نیروی کاری هستند، یک پیشنهاد کاری یا قرارداد کاری در جرمنی ارائه می​دهند. آن ها کارگران را در کمپنی​ها توزیع می​کنند. بعضی اوقات آن ها همچنان خدمات حمایوی را در یافتن محل اقامت، ثبت نام نزد ادارات، ترتیب کورس​های لسان هم در کشور خود برای آمادگی بیشتر و هم در جرمنی ارائه می​دهند. آن ها همچنان می​توانند در تأیید اسناد حرفوی کسب شده در خارج از کشور کمک کنند.

در مرحله مقدماتی، آژانس​ها امتحانات صحی، آماده سازی درخواست​های ویزه، سازماندهی کورس​های ادغام و کورس​های لسان یا امتحانات مهارت لسان در سطح B1-B2 را برگزار می​کنند. آن ها مصاحبه​های آنلاین را با کارفرمایان بالقوه سازماندهی می​کنند و داوطلبان را برای امتحانات علمی یا کورس​های معادل​یابی برای تأیید صلاحیت​های حرفوی آماده می​کنند.

بعضی از آژانس​ها خدمات اضافی مانند ترجمان، بیمه مسافرتی و بیمه صحی قبل از ورود به جرمنی، خدمات حمل در میدان هوایی را ارائه می​دهند.

این خدمات هم از جانب متقاضی و هم از جانب کارفرما قابل پرداخت است. ممکن است مجبور شوید برای یک خدمت هم به آژانس کاریابی و هم به کارفرما پول بپردازید.


لطفا متوجه باشید: آژانس​های کاریابی تقریبا همیشه مصرف دریافت می​کنند. صرف بعد از امضاء قرارداد کاری باید مصارف را پرداخت کنید.


لطفا متوجه باشید: حتی یک قرارداد کاری نیز تضمینی برای دریافت ویزه نیست.   


آژانس کاریابی باید به شما یک قرارداد کاریابی بدهد. این نشان می​دهد که چقدر باید پرداخت کنید و آژانس در بدل آن چه خواهد کرد. دیگر خدمات ارائه شده توسط آژانس کاریابی اغلب باید طرز جداگانه پرداخت شود.

بعضی اوقات به نظر می​رسد که آژانس​های کاریابی همه خدمات، حتی یک کورس رایگان لسان را رایگان ارائه می​دهند. این می​تواند فریبنده باشد. بعضی اوقات به نظر می​رسد که آژانس​های کاریابی همه خدمات، حتی یک کورس رایگان لسان را رایگان ارائه می​دهند. این می​تواند فریبنده باشد. 

گاهی آژانس​ها نظر به مدت زمان کار شما در کمپنی، پیش پرداخت خود را از کمپنی​ها دریافت می​کنند. بطورمثال، با پرداخت ماهوار برای سه سال اول اشتغال شما. اگر سه سال در کمپنی نمانید و آژانس‌های جابجایی پیش پرداخت را پس نگیرند، یک مشکل به وجود می​آید. بعداً آن ها می​توانند پول را از شما مطالبه کنند.

چیقسم میتوانید آژانسهای کاریابی معتبر را بشناسید؟ (seriös)

کدام ارگان عامی وجود ندارد که آژانس​های کاریابی را معاینه کند. با این حال، یک مهر تأیید برای آژانس​های کاریابی در بخش نرسینگ وجود دارد: „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ (استخدام منصفانه در جرمنی - نرسینگ) کمپنی​هایی که این تاپه را دارند، کمپنی​هایی با شرایط کاری خوب از جمله برای مسلکی​های خارجی هستند.

با این حال، می​توانید با توجه به موارد ذیل از خود در مقابل آژانس​های غیر جدی نیز محافظت کنید:

همیشه باید قرارداد را با دقت بخوانید. در قرارداد باید به وضوح مشخص شود که آژانس باید کدام خدمات را ارائه دهد. باید مشخص باشد که واقعاً چه کاری انجام خواهد شد.  تعهدات آژانس اغلب بصورت کلی و غیر الزام آور عیار می​شود. بطورمثال، اغلب ذکر نمی شود که آژانس به شما آپارتمان می​دهد، بلکه آژانس صرف به شما در یافتن مسکن کمک می​کند. این کار را می​توان تنها با اشاره به تبلیغات آپارتمان انجام داد.

خطر​ات نیز باید به وضوح در قرارداد توضیح داده شود:

بطورمثال، چه اتفاقی می​افتد اگر رابطه کاری خود را فسخ کنید یا در امتحان لسان مردود شوید. در قرارداد کاریابی معمولا خدماتی ذکر می​شود که شما باید ارائه دهید. 

بطورمثال: کمپنی منظم در کورس لسان بشمول کامیابی در امتحان فاینل، ترجمه تمامی اسناد (که برای تأیید وظیفه ضروری است)؛ درخواست به موقع برای ویزه برای شروع کار در کمپنی. 

مدت زمان قرارداد اغلب باید مراعات شود. این خطر وجود دارد که نتوانید همه موارد را انجام دهید. در این صورت آژانس کاریابی ممکن است پرداخت جریمه را مطالبه کند. اما به شرطی که این جریمه نیز در قرارداد قید شده باشد.


لطفا متوجه باشید:

در قرارداد ممکن است قید شود که شما مکلف به یک رابطه کاری هستید. در صورتی که کارفرما مصارف تعلیم مکمل را برای شما بپردازد و شما را برای این مدت از کار کردن معاف کند، می​توان به چنین کاری متعهد شد. همچنان ممکن است این اتفاق بیفتد که آژانس کاریابی مصارف تعلیم را برای شما پرداخت کند و بعداً از شما پیسه بخواهد.

شما باید مصارف رسمی خود بطورمثال برای ویزه یا تصدیق تأییدیه را پرداخت کنید (باقی​دار مصارف). اگر آژانس قول داده مصارف شما را بپردازد اما این کار را انجام نداد، باید مصارف را خودتان بپردازید.

بعضی اوقات محل اقامت به قراردادها مرتبط است. این می​تواند به این معنی باشد که کرایه محل اقامت ضمن خدمت از حقوق شما کسر می​شود و باید کرایه بسیار بالایی بپردازید. اگر قرارداد فسخ شود، ممکن است بسیار سریع محل اقامت را از دست بدهید.


شما باید قرارداد کار را نه تنها به لسان جرمنی، بلکه به لسان مادری خود یا به لسان انگلیسی دریافت کنید.


لطفا متوجه باشید: آژانس کاریابی مجاز به نگهداری پاسپورت یا اصل اسناد کاری شما نیست.


گر آژانس می​خواهد این اسناد را نگه دارد یا آن ها را مطالبه می​کند، مستقیماً با مرکز مشوره خود و پولیس به تماس شوید.

این برای قرارداد کاری شما چه معنایی دارد؟ (Arbeitsvertrag)

شما قرارداد کار خود را با کمپنی منعقد می​کنید. شما قرارداد جایابی را با آژانس کاریابی منعقد می​کنید. اگر از قرارداد کار پیروی نکنید، بطورمثال اگر در کورس یا صنف​های لسان اشتراک نکنید، ممکن است عواقبی داشته باشد. این ممکن است به این معنی باشد که نمی​توانید طبق قرارداد تعیین شده مصروف کار شوید. 

اگر قرارداد کار را در کشور خود (خارج از کشور) منعقد کرده​اید، نمی​توان آن را در آینده تغییر داد. تغییر یک طرفه تنها در صورتی برای کارفرمای شما امکان پذیر است که اخطاریه تغییر را صادر کند. با این حال، اصلاح قرارداد نیز می​تواند طور مشترک توسط شما و کارفرما توافق شود. در هر صورت این تنها در صورت توافق دو طرف امکان پذیر است.

آیا آژانس کاریابی میتواند در قرارداد شما جریمه قرارداد دهد؟ (Vertragsstrafe)

اصولاً توافق بر جرایم قراردادی در قراردادها مجاز است. شریک قراردادی می​تواند در صورت عدم انجام تمام تعهدات توافق شده، پول را از شما مطالبه کند. با این صورت، بعضی اوقات این توافق مکتوبات نامعتبر هستند یا جریمه بسیار زیاد است. در این صورت حتما باید مشوره بگیرید.