Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

(FAQ) سوالاتی که اغلب پرسیده می شوند

در اینجا تمام معلومات مورد ضرورت خود را درباره موضوعات مربوط به مشوره پیدا خواهید کرد: آیا می​خواهید بدانید که در یک قرارداد کاری باید چه مواردی را در نظر بگیرید؟ آیا معلوماتی درباره حداقل معاش می​خواهید؟ درباره ساعات کاری یا اخراج سوالاتی دارید - ما در اینجا مهمترین سوالات و جواب​‌ها را برای شما جمع کرده​ایم.