Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول ساعت کاری (FAQ – Arbeitszeit)

ساعت کاری – چند ساعت اجازه کار کردن دارید؟ (Arbeitszeit)

در روز بیش از 8 ساعت اجازه کار کردن ندارید.

استثنائاتی وجود دارد که در آن​ها شما الی حداکثر 10 ساعت در روز اجازه کار کردن دارید. 

البته در طی مدت 6 ماه شما مجاز نیستید از ساعت کاری روزانه 8 ساعت بطور اوسط عبور کنید. مجاز نیستید در یک هفته بیشتر از 48 ساعت کار کنید (حداکثر ساعت کاری). حتی در صورتی که شما دارای چند وظیفه هستید، ساعات کاری شما نباید در مجموع بیش از 48 ساعت باشند.

بین روزهای کاری شما باید یک زمان استراحت 11 ساعته باشد (که در این ساعت​ها شما نباید کار کنید).  در صورتی که در خدمات شیفتی مصروف کار هستید، باید به این موضوع توجه کنید که زمان استراحت را مراعات نمایید. در صورتی که در بخش نرسینگ و مراقبت، زراعت، خدمات پذیرایی و تهیه غذا/ هوتل یا کمپنی​های ترانسپورتی کار می​کنید، زمان استراحت بین ساعات کاری شما ممکن است کوتاه تر باشد. کسری زمان استراحت باید همیشه جبران شود. 

ساعت کاری شما در قرارداد کار شما تعیین شده است. در آنجا درج شده است که آیا می​توانید اضافه کاری کنید و چند ساعت می​توانید اضافه کاری داشته باشید. البته ممکن است این اطلاع رسانی در قرارداد تعرفه یا در توافقات مربوط به کمپنی نیز درج شده باشد. در صورتی که نمی​دانید اضافه کاری​های شما به کدام صورت تنظیم شده است، باید با کارفرمای خودتان صحبت کنید. 

باید بدانید که آیا به خاطر اضافه کاری​ها به شما پولی پرداخت می​شود یا این زمان به عنوان وقت فارغ برای شما در نظر گرفته می​شود: بطور مثال 2 ساعت اضافه کاری می​کنید و در بدل آن اجازه دارید در یک روز دیگر 2 ساعت زودتر بروید (جبران از طریق وقت فارغ). همچنان ممکن است توافق شود که معاش ساعات اضافه کاری به شما پرداخت شود. کارفرمای شما مجاز نیست به همین آسانی به شما دستور اضافه کاری بدهد – ساعات کاری و اضافه کاری​های شما بصورت قانونی تعیین شده است. او باید به قانون پایبند بماند.


برای مستند سازی ساعت کاری شما این مهم است که شما ساعات کاری خود را بصورت دقیق یادداشت نمایید. در آن صورت می​توانید اثبات کنید که چند مدت کار کرده​اید.


 

بر حسب درخواست و تقاضا کار میکنید. ساعت کاری شما در قرارداد درج نشده است – این موضوع برای شما به معنای چیست؟ (Abruf)

اگر در قرارداد کار شما ساعت کاری درج نشده باشد، این خود به خود به این معناست که ساعت کاری شما حداقل 20 ساعت در هفته است.

می​توانید بیش از 20 ساعت در هفته کار کنید، اما نه کمتر از آن.

کار بر حسب درخواست و تقاضا به این معناست که شما بصورت کوتاه مدت برای کار استخدام می​شوید. حتی در صورتی که مدت ساعت کاری روزانه شما تعیین نشده باشد، کارفرمای شما باید بر حسب درخواست و تقاضا شما را به مدت حداقل 3 ساعت بصورت مستمر به کار بگیرد. 

یعنی اگر در قرارداد کار شما درج نشده باشد که شما بطور مثال باید 8 ساعت در یک روز کار کنید، کارفرمای شما می​تواند از شما بخواهد که به مدت 3 ساعت کار کنید. البته او مجاز نیست شما را برای مدت زمان فقط 2 ساعت یا کمتر به کار بگیرد، چون این برای شما به صرفه نیست. 

با وجود این اگر شما باید فقط به مدت 2 ساعت کار کنید، کارفرمای شما باید به خاطر 3 ساعت به شما معاش پرداخت کند.

در یک کار بر حسب درخواست و تقاضا ممکن است ساعت کاری شما در هفته متفاوت از قاعده و روال باشد.

در صورتی که در مورد حداقل ساعت کاری توافق شده باشد (در قرارداد کار)، کارفرمای شما مجاز است به شما حداکثر 25 فیصد کار بیشتر (در هفته) تخصیص دهد.

در صورتی که در مورد حداکثر ساعت کاری توافق شده باشد، کارفرمای شما مجاز است به شما تا حداکثر 20 فیصد کمتر اجازه کار کردن بدهد، اما نه کمتر از آن.

اگر در قرارداد کار شما درج شده است که شما باید حداکثر 30 ساعت در ماه کار کنید، ممکن است کارفرمای شما از شما بخواهد که در یک ماه «کم تقاضا» فقط 24 ساعت کار کنید و در این صورت فقط به خاطر این ساعات کار نیز به شما معاش پرداخت کند. البته او مجاز نیست برای کمتر از 24 ساعت به شما معاش پرداخت کند.

در قرارداد شما ساعات کاری مشخصی درج نشده است – چه چیزی را باید بدانید؟ (unklare Arbeitszeiten)

در صورتی که در قرارداد کار شما بطور مثال درج شده است که شما باید بین 10 الی 40 ساعت در هفته کار کنید، این مقررات مبهم است و مجاز نیست. اگر در قرارداد شما یک ساعت کار مبهم درج شده است، شما باید محاسبه کنید که چند ساعت بطور اوسط کار می​کنید: بطور مثال شما در اولین هفته ماه 20 ساعت، در دومین هفته 40 ساعت، هفته سوم 20 و در هفته چهارم مجددا 20 ساعت کار می​کنید. در این صورت اوسط ساعت کاری شما به این حد است: 25 ساعت در هفته. به شما باید به خاطر این ساعت کاری معاش پرداخت شود، حتی اگر شما یک بار کمتر کار کنید. 


به این صورت شما ساعت کاری خودتان را بطور اوسط محاسبه می​کنید:

ساعات کار هفته اول

+  ساعات کار هفته دوم

+  ساعات کار هفته سوم

+  ساعات کار هفته چهارم 

= B       

حاصل جمع B را بر عدد 4 تقسیم می​کنید (به دلیل 4 هفته ر یک ماه)

  B : 4 = اوسط ساعت کاری در ماه

نمونه محاسبه: 20 + 40 + 20 + 20 = 100 : 4 = 25


همچنان مشاغلی وجود دارد که در آن​ها شما ساعات کاری انعطاف پذیری دارید، مانند بطور مثال ساعت کاری شناور.

به این خاطر یک حساب ساعت کاری شناور ایجاد می​شود که در آن ساعات منفی و مثبت ثبت می​شوند. در این صورت شما می​توانید در یک چارچوب تعریف شده (در قرارداد کار یا در یک توافق مربوط به کمپنی) خودتان تعیین کنید که چند وقت و چقدر کار می​کنید.

چه کسی ساعت کاری شما را یادداشت میکند؟ (Arbeitszeiterfassung)

در جرمنی از سال 2023 ثبت ساعات کاری تطبیق می​شود:

یعنی کارفرما وظیفه دارد ساعات کاری و اضافه کاری​های شما را ثبت کند. در این ارتباط به زودی قانونی وجود خواهد داشت! به همین دلیل احتمالا تا فعلاً هر کارفرمایی یک سیستم الکترونیکی که با آن بتوان ساعت کاری شما را ثبت کرد، راه فعال نساخته است. اگر کارفرمای شما تا فعلاً این کار را انجام نداده است، باید بعدا انجام دهد. هر چقدر او کارمندان بیشتری داشته باشد، زمان فعال این سیستم طولانی تر است. 


لطفا متوجه باشید: با وجود این همیشه خودتان ساعات کاری خود را یادداشت نمایید! به این ترتیب می​توانید اثبات کنید که چند مدت و چند وقت کار کرده​اید. و می​توانید بررسی کنید که آیا معاش همه ساعت​ها و اضافه کاری​ها به شما پرداخت می​شود یا خیر.


 

آیا شما مجبور هستید در وقت کار خودتان استراحتهای کوتاه داشته باشید؟ (Pausen)

بلی، استراحت​های کوتاه بصورت قانونی مقرر شده​اند: اگر بیش از 6 ساعت کار کنید، باید 30 دقیقه استراحت کنید.

در صورتی که بیش از 9 ساعت کار کنید، باید در مجموع 45 دقیقه استراحت کنید.


به خاطر استراحت​ها پول پرداخت نمی​شود – اما شما باید با وجود این استراحت کنید. در صورتی که استراحت نکنید، با وجود این، این زمان از ساعت کاری شما کسر می​شود.


 

کار در روزهای یکشنبه، روزهای رخصتی و شب کاری – به چه چیز باید توجه کنید؟ (Zuschläge)

در بعضی بخش​ها، مانند خدمات پذیرایی و تهیه غذا یا نرسینگی و مراقبت، کار کردن در آخر هفته​ها، روزهای رخصتی یا حتی شب​ها عادی است.

معاش این روزها و زمان​های خاص باید به شما پرداخت شود (اضافه پرداخت).

یک اضافه پرداخت تعیین شده بصورت قانونی برای شب کاری (= کار بین ساعت 23 الی 6) وجود دارد، برای قنادی​ها/نانوایان شب کاری از ساعت 22 الی 5 تطبیق می​شود).

در صورتی که اضافه پرداخت​هایی به شما پرداخت شوند، این موضوع در فیش معاش شما نیز درج می​شود.

در قرارداد کار شما (یا در قرارداد تعرفه شما) درج شده است که چه اضافه پرداخت​هایی به خاطر اضافه کاری​ها، یکشنبه​ها و در روزهای رخصتی پرداخت می​شود. اگر این موضوع در قرارداد کار شما درج نشده باشد، ممکن است در قرارداد تعرفه​ای درج شده باشد که در مورد کار شما تطبیق می​شود.

شما برای کار خودتان سفر میکنید – این موضوع برای ساعت کاری شما و پرداخت معاش به معنای چیست؟ (Reisen)

در صورتی که شما در کار خودتان محل کار ثابتی ندارید، بلکه بطورمثال با وسیله نقلیه نزد مشتریان می​روید، این زمان حرکت با وسیله نقلیه ساعت کاری نیز محسوب می​شود.

همچنان حرکت به طرف اولین مشتری خودتان و مسیر بازگشت به خانه از قبل آخرین مشتری نیز جزء ساعات کاری محسوب می​شود. در صورتی که شما برای کار خودتان سفر می​کنید، باید هزینه زمان سفر (زمانی که شما در راه هستید) به شما پرداخت شود. 

اگر زمان سفر خارج از ساعت کاری عادی شما باشد، ممکن است به خاطر آن پرداخت دیگری تطبیق شود.این امر در صورتی موضوعیت دارد که در قرارداد کار شما یا یک قرارداد تعرفه یا توافقات مربوط به کمپنی درج شده باشد. 

این موضوع حتی در صورتی که زمان سفر جزء وظیفه شما محسوب شود، صدق می​کند. کارفرما از شما درخواست خواهد کرد که مسیرهای حرکت و زمان​های سفر را مستند نمایید. شما باید این کار را برای تضمین پرداخت (مصارف سفر) انجام دهید. 


لطفا متوجه باشید: زمانی که شما از خانه خودتان به طرف محل کار ضرورت دارید، به عنوان ساعت کاری محسوب نمی​شود. تنها در صورتی که شما مستقیما از خانه خودتان به طرف یک مشتری حرکت کنید، این زمان به عنوان ساعت کاری محسوب می​شود.


 

حساب ساعت کاری چیست؟ (Arbeitszeitkonto)

حساب ساعت کاری حسابی است که در آن می​توان ساعات مثبت را جمع کرد یا ساعات منفی را از آن کم کرد.

  •  ساعات مثبت ساعت​هایی هستند که شما بیشتر از آنچه در قرارداد کار شما درج شده است، کار می​کنید.
  • ساعات منفی ساعت​هایی هستند که شما کمتر از آنچه در قرارداد شما درج شده است، کار می​کنید.

مبنای این حساب ساعت کاری است که در قرارداد کار شما درج شده است. 

ایجاد یک حساب ساعت کاری ممکن است ناشی از یک توافق مربوط به کمپنی یا قرارداد تعرفه نیز باشد. این موضوع به خصوص در کار موقت (Leiharbeit) موضوعیت دارد.

همچنان باید تعیین شود که شما مجاز هستید چند ساعت مثبت یا منفی را در حساب ساعت کاری جمع کنید.

همچنان این که چی​قسم و چند وقت باید این ساعت​ها (مثبت یا منفی) را جبران کنید، باید در آنجا درج شده باشد. در قرارداد شما، در یک توافق مربوط به کمپنی یا یک قرارداد تعرفه همچنان درج شده است که آیا معاشات ساعات مثبت پرداخت می​شوند یا البته بصورت جبران از طریق وقت فارغ جبران می​شوند. 

در صورت توافق بر سر یک حساب ساعت کاری، قوانین ساعت کاری و حداقل معاش قانونی تطبیق می​شوند.