Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

معلومات حقوقی

معلومات ذیل صرف یک نمای کلی / جهت​گیری کلی ارائه می​دهد و از نظر قانونی معلومات الزام آور نیست. معلومات ارائه شده نمی تواند بدیل مشوره (حقوقی) شود. کدام تضمین برای اپدیت بودن معلومات در هر زمان داده نمی​شود.
پروژه ادغام منصفانه کوشش می​کند تا ویب​سایت خود را مطابق با قوانین ملی اجرای طرزالعمل (EU) 2016/2102 پارلمان اروپا و شورای اروپا در دسترس قرار دهد. این بیانیه مناسب بودن برای معلولین (از تاریخ 01.05.2020) برای نسخه​ای از این ویب​سایت که در حال حاضر در انترنت موجود است (www.faire-integration.de) تطبیق می​​شود ...