Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

پالیسی حفظ حریم شخصی (Datenschutzerklärung)

پالیسی حفظ حریم شخصی

حوزه اعتبار

این بیانیه حفاظت از داده‌ها در مورد ویب​سایت Faire Integration (ادغام منصفانه)، همه صفحات فرعی و زیر دامنه‌ها اعتبار دارد و تهداب و اساس فورم مشاوره است.  انتظار می‌رود این بیانیه حفاظت از داده‌ها به کاربران این ویب​سایت بربنیاد مقررات اصلی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا، قانون حفاظت از داده‌های فدرال و قانون رسانه‌های از راه دور در مورد نوع، میزان و هدف جمع آوری و استفاده از داده‌های شخصی توسط

IQ Consult Gemeinnützige Gesellschaft für Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt mbH. (کمپنی غیرانتفاعی جهانگرایی، مدارا و تنوع با مسئولیت محدود IQ Consult)(که در ادامه "IQ Consult" یا «اداره کننده ویب​سایت» نامیده می‌شود)، اطلاع رسانی کند.

اداره کننده ویب​سایت حفاظت از داده‌های شما را بسیار جدی می‌گیرد و داده‌های شخصی شما را محرمانه تلقی می‌کند.

جمع آوری، پروسس و استفاده از داده‌های شخصی شما با مراعات مقررات مرتبط با قوانین حفاظت از داده‌های معتبر و دیگر مقررات قانونی صورت می​گیرد.متوجه باشید که انتقال داده‌ها در انترنت اصولا ممکن است با خلا‌ءهای امنیتی متصور باشد. حفاظت کامل در مقابل دسترسی توسط اشخاص بیگانه قابل​ممکن نیست.


داده‌های دسترسی

اداره کننده ویب​سایت یا ارائه کننده سایت داده‌‌های مربوط به دسترسی‌ها به سایت را جمع آوری و این داد‌ها را به عنوان «فایل‌های ثبت رویدادهای سرور»  (Server Logfiles) ذخیره می‌کند. در هر دسترسی به پایگاه انترنتی ما، بروزر انترنتی شما به دلایل تخنیکی بصورت اتومات داده‌های ذیل را که توسط اداره کننده ویب​سایت صورتجلسه می‌شوند، ارسال می‌کند:

  • ویب​سایت بازدید شده
  • ساعت در لحظه دسترسی
  • میزان داده‌های ارسال شده بر حسب بایت
  • منبع/ارجاع که از آن به سایت دسترسی دارید
  • بروزر استفاده شده
  • سیستم عامل استفاده شده
  • آدرس IP استفاده شده

داده‌های جمع آوری شده صرفا برای ارزیابی‌های آماری، نظارت تخنیکی بر شبکه و سیستم و بهبود ویب​سایت کاربرد دارند. البته اداره کننده ویب​سایت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در صورتی که شواهد مشخص حاکی از استفاده غیرقانونی باشد، فایل‌های ثبت رویدادهای سرور را بعدا بازنگری کند.


به کار گیری ارائه کنندگان خدمات برای ارائه سایت انترنتی

ما جهت ارائه سایت انترنتی، ارائه دهندگان خدماتی را به کار می‌گیریم که داده‌های شخصی را به فرمایش ما پروسس می‌کنند یا از طریق آن‌ها نمی‌توان دسترسی به داده‌های شخصی را سلب نمود.

از جمله:

 

  • نام و آدرس ایمیل برای دسترسی به انترنت
  • داده‌هایی که در فورم‌های تماس درج می‌شوند
  • داده‌های دسترسی ذکر شده در فوق

ما با این ارائه دهندگان خدمات قراردادهایی برای پروسس فرمایش بربنیاد ماده 28 مقررات اصلی حفاظت از داده‌ها (DS-GVO) منعقد کرده‌ایم. مبنای قانونی برای این کار تبصره f بند 1 ماده 6 مقررات اصلی حفاظت از داده‌ها (DS-GVO) است. این اشخاص ارائه دهندگان خدمات میزبانی انترنتی و همچنان ارائه دهندگان پشتیبانی‌های تخنیکی ما هستند:

Deniz, Gebauer, Junk, Langhammer GbR, WARENFORM, Schierker Str. 24, 12051 Berlin

تذکرات حفاظت از داده‌های ارائه کننده خدمات:https://www.warenform.de

محل استقرار این ارائه دهندگان خدمات در یک کشور اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا است.


کوکی‌ها

این ویب​سایت از کوکی‌ها استفاده می‌کند.

کوکی‌ها هیچ صدمه​ای به کمپیوتر شما وارد نمیکنند و حاوی ویروس نیستند.کوکی‌ها برای کاربرپسند تر، کارآمدتر و امن تر کردن خدمات ما کاربرد دارند. آن‌ها فایل‌های متنی کوچکی هستند که در دستگاه پایانه شما ذخیره می‌شوند بروزر شما به این فایل‌ها دسترسی دارد. می‌توانید بروزر خودتان را قسمی تنظیم کنید که به شما در مورد کارگذاری کوکی‌ها اطلاع رسانی کند، کوکی‌ها را فقط در مورد خاص مجاز نماید، پذیرفتن کوکی‌ها را برای موارد مشخص یا بطور کلی منتفی سازد و همچنان حذف اتومات کوکی‌ها در وقت بسته نمودن بروزر را فعال نماید. در صورت غیر فعال سازی کوکی‌ها ممکن است کارآیی این ویب​سایت محدود شود.


پروسس داده‌های شخصی

اداره کننده ویب​سایت داده‌های شخصی شما را فقط در صورتی جمع آوری و از آن‌ها استفاده کرده و آن‌ها را منتقل می‌کند که این کار در چارچوب قانونی مجاز باشد یا شما رضایت خود را در مورد جمع آوری داده‌ها اعلان کنید. انتقال به اشخاص ثالث، تا آنجا که شما در این باره رضایت خود را اعلان نکرده باشید یا تا آنجا که این کار از نظر قانونی برای انجام خدمات درخواست شده ذریعه شما مجاز نباشد، اصولا صورت نمی​گیرد. زمانی که ما برای پشتیبانی انجام امور خودمان پروسس داده‌ها را به اشخاص ثالث محول می‌کنیم (بطور مثال برای ارسال اسناد اطلاع رسانی، صورتحساب‌ها و غیره)، آن‌ها باید متعهد شوند که بربنیاد استندردهای حفاظت از داده‌های ما عمل کنند و این حق را برای ما قائل شوند که مراعات این استندردها و شرایط قانونی را بررسی کنیم. اداره کننده ویب​سایت در این مورد برای مراعات مقررات حفاظت از داده‌های قانونی از نظر حقوقی همچنان مسئول خواهد بود («پروسس فرمایش»). تمامی معلوماتی که برای تعیین هویت شما و امکان رجوع به سوابق شما کاربرد دارند – یعنی بطور مثال نام، ایمیل آدرس و نمبر تلیفون به عنوان داده‌های شخصی محسوب می‌شوند. از درخواست مشاوره آنلاین استفاده نمایید، در این صورت ما معلومات ارائه شده ذریعه شما در فورم ثبت نام را بربنیاد بند 1 ماده 6 مقررات اصلی حفاظت از داده‌ها (DSGVO) جمع آوری و پروسس کرده و از آن‌ها استفاده می‌کنیم. معلومات اختیاری شما توسط IQ Consult بعضا با هدف ارزیابی آماری ذخیره می‌شوند، البته نه داده‌های شخصی. داده‌های شخصی به حامیان پروژه‌های فرعی ادغام منصفانه (رجوع نمایید به لست پایین) با هدف انجام مشاوره و برای اهداف مستند سازی ارسال می‌شود. 

در صورتی که شما از عملکرد اپلود درخواست مشاوره آنلاین استفاده نمایید و تصاویر اسناد را برای مشاوره اپلود کنید، در آن صورت این تصاویر با هدف انجام مشاوره به مرکز مشاوره درخواست شده ارسال می‌شوند.

این تصاویر در جایی دیگر ذخیره نمی‌شود.

ممکن است معلومات اختیاری ذیل ذخیره و به موسسات
مشاوره با هدف انجام مشاوره ارسال شوند:

 

اختیاری کادری که تکمیل آن حتمی است
ایالتی که شخص در آن سکونت دارد

 

x

موضوع مشاوره

x

 

معلومات اضافی

x

 

نام، تخلص

x

 

جنسیت شما

x

 

ایمیل آدرس

 

x

نمبر تلیفون

x

 

معلومات امکان دسترسی

x

 

تصاویر اسناد

x

 

 

نظر به انتخاب ایالت ممکن است داده‌ها به سازمان‌های ذیل ارسال شوند: (رجوع نمایید به جدول واقع در انتهای سند)

ضمن این داده‌های وارد شده از طریق درخواست مشاوره آنلاین در سرور برلین آژانس Warenform با هدف ارزیابی آماری کار مشاوره ادغام منصفانه ذخیره می‌شوند. داده‌های ذخیره شده به این صورت داده‌های شخصی نیستند.


پروسس داده‌های تماس

در صورتی که از طریق گزینه‌های تماس ارائه شده با اداره کننده ویب​سایت ارتباط برقرار کنید، معلومات شما ذخیره می‌شود تا بتوان از آن‌ها برای بررسی و جوابگویی به درخواست شما استفاده کرد. بدون رضایت شما این داده‌ها در اختیار اشخاص ثالث قرار داده نمی‌شوند.


Matomo Analytics

اداره کننده ویب​سایت از خدمات Matomo برای بهبود خدمات آنلاین خود استفاده می‌کند. برای این که بتوانیم معلوماتی که جستجو و درخواست می‌شوند، بصورت دقیق ارائه کنیم و ویب​سایت خود را بطور مستمر ارتقا دهیم، ما رفتار بازدید کنندگان را در ویب​سایت‌های خودمان تجزیه و تحلیل می‌کنیم. این خدمات از «کوکی‌ها» - فایل‌های متنی که در دستگاه پایانه شما ذخیره می‌شوند – استفاده می‌کند. معلومات جمع آوری شده از طریق کوکی‌ها در یک سرور اداره کننده ویب​سایت ذخیره می‌شوند. در این ارتباط آدرس IP در چارچوب پروسس، قبل از ذخیره کردن، بصورت ناشناس درمی‌آید. همچنان می‌توانید در هر زمان با یک کلیک بالای این لنک با تجزیه وتحلیل بازدید از ویب​سایت خودتان مخالفت کنید. 

Matomo deaktivieren

در صورتی که با استفاده از Matomo مخالفت کنید، تضمین نمی‌شود که شما بتوانید به همه عملکردهای این ویب​سایت بدون محدودیت‌هایی دسترسی داشته باشید


حقوق کاربر: دریافت معلومات، ویرایش و حذف:

دریافت معلومات:

شما به حیث کاربر در صورت درخواست از جانب شما معلومات رایگانی در مورد این که کدام داده‌های شخصی مربوط به شما ذخیره می‌شوند، دریافت می‌کنید. در صورتی که خواسته شما با یک الزام قانونی مربوط به نگهداری از داده‌ها (بطور مثال ذخیره کردن داده‌های موجود) در تضاد نباشد، شما از حق ویرایش داده‌های غلط و ذخیره یا حذف داده‌های شخصی خودتان برخوردار هستید.

نماینده حفاظت از داده‌های کمپنی غیرانتفاعی IQ Consult این شخص است:

HEC Harald Eul Consulting GmbH
Datenschutzbeauftragter der IQ Consult
Auf der Höhe 34
50321 Brühl
Datenschutzbeauftragter@iq-consult.de

از حق شکایت به یک اداره نظارت بر حفاظت از داده‌ها برخوردار هستید (ماده 77 مقررات اصلی حفاظت از داده‌ها (DSGVO)). البته ما توصیه می‌کنیم در ابتدا همیشه شکایتی به نماینده حفاظت از داده‌های ما ارائه کنید.

لغو رضایت:می‌توانید رضایت قبلا داده شده در مورد استفاده بیشتر از داده‌های شخصی خودتان را بصورت لازم الاجرا برای آینده در هر زمان لغو کنید. لطفا این لغو رضایت را به آدرس ذیل

IQ Consult gemeinnützige Gesellschaft für Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt mbH
Franz-Rennefeld-Weg 5
40472 Düsseldorf

یا از طریق ایمیل ارسال کنید:

 info@iq-consult.de 

ویرایش:می‌توانید ویرایش داده‌های غلط یا تکمیل داده‌های صحیح را درخواست کنید.

حذف:
در صورتی که شما به صراحت رضایت خود را در مورد استفاده بیشتر ار داده‌های خودتان اعلان نکرده باشید یا بصورت قراردادی چیز دیگری مورد توافق قرار گرفته باشد، داده‌هایی که ما ذخیره می‌کنیم، با حذف جواز مربوطه، بخصوص بعد از رسیدن به هدف، برای استفاده بیشتر مسدود شده و بعد از انقضای مهلت‌های نگهداری مرتبط با قوانین مالیاتی و قوانین تجارت حذف می‌شوند. می‌توانید حذف داده‌های شخصی خودتان را درخواست کنید.  اداره کننده ویب​سایت این داده‌ها را حذف می‌کند، مشروط بر آن که مقررات نگهداری قانونی (بطور مثال در ارتباط با تنظیم صورتحساب) با این کار مغایرت نداشته باشند.

امنیت داده‌ها

 برای محافظت از داده‌های شما در مقابل حذف، انتقال و دسترسی‌های ناخواسته یا غیرقانونی یا در مقابل دستکاری یا از دست دادن آن‌ها و همچنان در مقابل سوء استفاده بصورت دیگر، اداره کننده ویب​سایت تدابیر تخنیکی و سازمانی مناسبی اتخاذ کرده است. برای امنیت شما، داده‌های شخصی‌تان از طریق تصدیق ویب​سایت SSL (لایه اتصال امن) رمزگذاری می‌شوند. این یک استندرد رمزگذاری است که بطور مثال در بانکداری آنلاین نیز کاربرد دارد. یک اتصال SSL امن را بخصوص از حرف s متصل به http (یعنی https://…) در نوار آدرس بروزر خودتان یا نشان قفل در قسمت پایینی بروزرتان تشخیص می‌دهید. لطفا متوجه باشید که امنیت در وقت استفاده از انترنت به شرایطی بستگی دارد که ممکن است متاثر از اداره کننده ویب​سایت و در هر زمان بی وقفه قابل تضمین نباشد. 


حامی ادغام منصفانه با لنک‌های مربوط به بیانیه حفاظت از داده‌های مربوطه:

Trägerبیانیه حفاظت از داده‌‌های حامی پروژه

پروژه / ایالت حامی

adis e.V. – Antidiskriminierung, Empowerment, Praxisentwicklung“

IQ Faire Integration Baden-Württemberg

https://adis-ev.de/datenschutz

Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen e.V. (EVW)

IQ Faire Integration Bayern

https://www.emwu.org/datenschutzerklaerung/

Arbeit und Leben e. V. - Landesarbeitsgemeinschaft Berlin (DGB/VHS)

IQ Faire Integration Berlin

https://www.berlin.arbeitundleben.de/datenschutzerklaerung/index.html

Caritasverband der Diözese Görlitz e. V.

IQ Faire Integration Brandenburg

https://www.caritas-goerlitz.de/datenschutz

Bildungsgemeinschaft Arbeit und Leben Bremerhaven e. V.

IQ Faire Integration Bremen

https://www.arbeitundleben-bhv.de/index.php/datenschutz-unten

 

Arbeit und Leben DGB/VHS Hamburg

IQ Faire Integration Hamburg

https://hamburg.arbeitundleben.de/datenschutz

 

Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen e. V.

IQ Faire Integration Hessen

https://www.emwu.org/datenschutzerklaerung/

Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e. V.

IQ Faire Integration Mecklenburg-Vorpommern

https://www.fluechtlingsrat-mv.de/impressum/

Forum Gemeinsam für Integration - GEMI e.V.

 IQ Faire Integration Nordrhein-Westfalen

https://www.forum-gemi.de/impressum/

 

BSB Deutschland GmbH

 IQ Faire Integration Niedersachsen

https://www.bsb-germany.com/datenschutz/

Mainzer Kompetenz Initiativen e. V.

IQ Faire Integration Rheinland-Pfalz

https://mki-ev.de/datenschutz/

Arbeitskammer des Saarlandes

 

IQ Faire Integration Saarland

https://www.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/---------------AK_Download_Datenbank-------------/AGBs_usw/AK-Datenschutzerklaerung.pdf

ARBEIT UND LEBEN Sachsen e. V.

IQ Faire Integration 

https://www.arbeitundleben.eu/datenschutz/

Arbeit und Leben Bildungsvereinigung Sachsen-Anhalt e. V.

IQ Sachsen-Anhalt

https://www.aul-lsa.de/datenschutz

Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein (advsh) e. V.

IQ Faire Integration Schleswig-Holstein

https://advsh.de/datenschutzerklaerung/

DGB-Bildungswerk Thüringen e. V.

IQ Faire Integration Thüringen

https://www.dgb-bwt.de/datenschutz/

IQ Consult gemeinnützige Gesellschaft für Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt mbH

Fachstelle Faire Integration

https://iq-consult.de/datenschutzerklaerung