Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول شورای کمپنی (FAQ – Betriebsrat)

شورای کمپنی چیست؟ (Betriebsrat)

شورای کمپنی متشکل از کارمندانی است که توسط همه کارمندان انتخاب می​شوند. بعد از آن آن​ها به عنوان شورای کمپنی منافع همه کارمندان را در مقابل کارفرما نمایندگی می​کنند. طبق قانون شورای کمپنی را می​توان در همه کمپنی​هایی که بیش از 5 شخص شاغل دارند، تاسیس کرد. جهت تاسیس، کارمندان باید خودشان یک شورای کمپنی را پیشنهاد کنند و دیگر کارمندان را به انتخاب یا برای این سمت تشویق کنند. 

در بخش خدمات عمومی کارمندان انتخاب شده شورای کارمندان نامیده می​شوند. شورای کارمندان در همه ادارات از 5 شخص شاغل به بالا انتخاب می​شود. هر چقدر اشخاص شاغل در آنجا بیشتر باشند، به همان نسبت اشخاص در شورای کارمندان بیشتر هستند. برای شورای کارمندان مقررات مشابهی همانند شورای کمپنی تطبیق می​شود. شورای کارمندان منافع شاغلان در بخش خدمات عمومی را نمایندگی می​کند. 

حقوق شوراهای کارمندان در قانون نمایندگی کارمندان و در قانون نمایندگی کارمندان فدرال مقرر شده است.

در یک کمپنی دارای شورای کمپنی/ شورای کارمندان اشخاص شاغل از حقوق بیشتری برخوردار هستند و می​توانند بهتر در تصمیم گیری سهیم باشند.

شورای کمپنی چه کار میکند؟ (Aufgaben Betriebsrat)

قانون اساسنامه کمپنی مکلفیت​ها، حقوق و وظایف یک شورای کمپنی را مقرر می​کند. شورای کمپنی و کارفرما باید بطور مثال با اعتماد کامل با هم همکاری نمایند. 

به این ترتیب باید اسناد نیز توسط کارفرما در اختیار شورای کمپنی قرار داده و معلومات با یکدیگر مبادله شود. در صورت اخراج، کارفرما باید بطور مثال قبلا اظهارات اعضای شورای کمپنی را بشنود. کارفرما باید به شورای کمپنی در مورد شخصی که قرار است اخراج شود، اطلاع رسانی کند و دلایل اخراج را اعلان کند.

در بعضی موضوعات شورای کمپنی حق مشارکت در تصمیم گیری دارد. یعنی کارفرما بدون شورای کمپنی مجاز به تصمیم گیری نیست. این موضوع بطور مثال در مورد این سوال که ساعت کاری روزانه چند وقت آغاز می​شود و خاتمه می​یابد، صدق می​کند. 

شورای کمپنی همچنان به این موارد توجه می​کند:

  • که همه کارمندان در گروپ معاش صحیح طبقه بندی شده باشند،
  • که زمان​های استراحت و ساعات کاری مراعات شوند و
  • که مقررات مربوط به مصونیت کاری مراعات شوند (بطور مثال این موضوع که کارمندان در وقت کار کلاه یا کفش​های محافظ بپوشند).

شورای کمپنی زمان​های مشاوره برای کارمندان دایر می​کند و مجامع کمپنی را برگزار می​کند.

ضمن این شورای کمپنی می​تواند در مورد توافقات مربوط به کمپنی مذاکره کند. این شورا باید کارمندان خارجی را در ادغام در کمپنی پشتیبانی کند. شورای کمپنی مجاز نیست معلومات محرمانه را در اختیار دیگران قرار دهد.

توافق مربوط به کمپنی چیست؟ (Betriebsvereinbarung)

توافق مربوط به کمپنی توافقی بین شورای کمپنی و کارفرما است. بدون شورای کمپنی توافقات مربوط به کمپنی وجود ندارد. مذاکره در مورد توافقات مربوط به کمپنی جزء وظایف اصلی یک شورای کمپنی است. 

توافقات مربوط به کمپنی برای کارفرما و کارمندان الزام آور است و دقیقا همانند قوانین یا قراردادهای تعرفه اعتبار دارد. 

البته یک توافق مربوط به کمپنی نباید قراردادهای تعرفه، قوانین، مقررات یا قوانین اتحادیه اروپا را نقض کند.

در یک توافق مربوط به کمپنی بطور مثال الگوی ساعت کاری، مصونیت کاری یا طریقه کار با انترنت، ایمیل​ها و رسانه​های اجتماعی در کمپنی درج شده است.

در بخش خدمات عمومی توافقات بین اداره و شورای کارمندان «توافقات خدمتی» نامیده می​شوند.

 

اتحادیه صنفی چیست؟ چیقسم اتحادیه صنفی میتواند از شورای کمپنی پشتیبانی کند؟ (Gewerkschaft)

در اتحادیه​های صنفی کارمندان و دیگر اشخاص (مانند متقاعدین، محصلین، اشخاص جویای کار و غیره) سازمان دهی شده​اند.

همه اشخاصی که به حیث عضو وارد یک اتحادیه صنفی می​شوند، جزء آن محسوب می​شوند. اتحادیه​های صنفی نه تنها برای یک کمپنی، بلکه برای یک بخش مکمل یا بخش​های متعدد مسئول هستند. اتحادیه​های صنفی یکی از طرفین قراردادهای تعرفه هستند و با تمامی کارفرمایان یا انجمن کارفرمایان یک بخش در مورد قراردادهای تعرفه مذاکره می​کنند. اتحادیه​های صنفی اغلب بطور فعال در تاسیس یک شورای کمپنی پشتیبانی ارائه می​کنند.

اتحادیه​های صنفی برای شوراهای کمپنی انتخاب شده سمینارهایی در مورد همه موضوعات مهم کار شورای کمپنی برگزار می​کند. برعلاوه آن​ها شوراهای کمپنی را از طریق معلومات و مشاوره پشتیبانی می​کنند. شوراهای کمپنی و شوراهای کارمندان اغلب اعضای اتحادیه صنفی هستند. البته کدام شرطی در این مورد وجود ندارد.

 

چیقسم شما میتوانید یک شورای کمپنی/ شورای کارمندان تاسیس کنید؟ (Betriebsrat gründen)

اگر کمپنی/ بنگاه اقتصادی شما دارای بیش از 5 شخص شاغل است، شما می​توانید یک شورای کمپنی تاسیس کنید. اتحادیه صنفی شما می​تواند شما را در این کار پشتیبانی کند، چون شما باید به بعضی موارد توجه کنید!

اگر در اداره شما بیش از 5 شخص شاغل کار می​کنند، می​توانید یک شورای کارمندان تاسیس کنید. حق نمایندگی کارمندان توسط ایالت​ها ابلاغ می​شود. به همین دلیل در هر ایالت یک قانون نمایندگی کارمندان اختصاصی وجود دارد. در وقت تاسیس یک شورای کارمندان، شما باید قبلا مشاوره و پشتیبانی اتحادیه صنفی مربوطه را درخواست نمایید.

در صورت تاسیس یک شورای کمپنی یا شورای کارمندان برای یک دوره زمانی مشخص حمایت قانونی خاص در وقت فسخ قرارداد وجود دارد. یعنی این که در وقت تاسیس شورای کمپنی اخراج شما با دشواری بیشتری قابل​ممکن است. حمایت قانونی مخصوص در وقت فسخ قرارداد در مورد اعضای شورای کمپنی یا شورای کارمندان انتخاب شده نیز صدق می​کند.