Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول حداقل معاش (FAQ – Mindestlohn)

حداقل معاش قانونی چیست؟ (Mindestlohn)

حداقل معاش قانونی از طریق یک قانون تعریف شده است و پایین‌ترین معاشی است که یک کارفرما باید به شما پرداخت کند.

معاش شما نباید کمتر از حد این حداقل معاش قانونی باشد. حداقل معاش قانونی فعلی به این مبلغ است: 12,41 یورو (ناخالص در ساعت)

 

موارد مستثنی از حداقل معاش (Ausnahmen)

موارد استثنای کمی از حداقل معاش وجود دارد. این اشخاص ممکن است عایدی کمتر از حد تعیین شده در حداقل معاش داشته باشند:

  • اشخاص در حال سپری نمودن یک دوره تعلیم
  • جوانان زیر 18 سال بدون تعلیم کاری کامل
  • اشخاصی که یک پروگرام مرکز کار یا آژانس کار را سپری می​کنند (بطور مثال مهارت آموزی مقدماتی)
  • اشخاصی که یک خدمت داوطلبانه را سپری می​کنند
  • اشخاص شاغل بصورت مستقل
  • اشخاصی که یک دوره کارآموزی اجباری را سپری می​کنند
  • اشخاصی که یک دوره کارآموزی اختیاری مربوط به هدایت کاری را سپری می​کنند که حداکثر سه ماه را در بر می​گیرد

لطفا متوجه باشید: حداقل معاش قانونی و حداقل معاشات حوزه کسب و کار در مورد مهاجرینی/ پناهندگانی که در جرمنی کار می​کنند، نیز تطبیق میشود.


 

حداقل معاشات حوزه کسب و کار (Branchenmindestlöhne)

حوزه​های کسب و کاری وجود دارند که در آن​ها حداقل معاش بالاتری نسبت به حداقل معاش قانونی تطبیق میشود. حداقل معاشات حوزه کسب و کار از طریق قراردادهای تعرفه الزام آور عمومی تعیین می​شوند. در مورد همه اشخاصی که در این حوزه​های کسب و کار، کار می​کنند، این حداقل معاش حوزه کسب و کار تطبیق میشود. 


لطفا متوجه باشید: در ارتباط با حداقل معاشات حوزه کسب و کار استثنائاتی مانند حداقل معاش قانونی وجود ندارد. حداقل معاشات حوزه کسب و کار باید همیشه به همه اشخاص شاغل در یک حوزه کسب و کار خاص پرداخت شوند.


 

آیا شما در دوره کارآموزی حداقل معاش را دریافت میکنید؟ (Praktikum)

قاعده اصولی این است: در صورتی که یک دوره کارآموزی اختیاری بیشتر از 3 ماه را در بر بگیرد، باید حداقل معاش قانونی پرداخت شود. در این صورت شما از روز اول دوره کارآموزی حداقل معاش قانونی را دریافت می​کنید. معاش یک دوره کارآموزی اجباری (بطور مثال برای تحصیل در پوهنتون) نباید با حداقل معاش قانونی پرداخت شود. صرف نظر از آن که چند مدت دوام کند. 


لطفا متوجه باشید: حداقل معاشات حوزه کسب و کار در کارآموزی نیز تطبیق میشوند! در صورتی که شما یک دوره کارآموزی در یک حوزه کسب و کار سپری می​کنید که برای آن حوزه یک حداقل معاش حوزه کسب و کار تطبیق میشود، شما این مبلغ را دریافت می​کنید.


 

اگر حداقل معاش یا حداقل معاش حوزه کسب و کار به شما پرداخت نشود، در اینجا کمک دریافت میکنید: (Hilfe)

اگر حداقل معاش قانونی یا حداقل معاش حوزه کسب و کار ناشی از یک قرارداد تعرفه الزام آور عمومی پرداخت نشود، می​توانید در مقابل آن از خودتان دفاع کنید. می​توانید حق خود را با شکایت در پیشگاه محکمه مطالبه کنید. اتحادیه​های صنفی بطور مثال دارای یک حمایت قانونی اختصاصی با استفاده از وکلا هستند. در صورتی که در اتحادیه صنفی عضو باشید، این وکلا شما را حمایت می​کنند. این امکان وجود دارد که کارفرما را به گمرک معرفی و راپور کنیم. این کار ممکن است برای کارفرما متضمن جزای نقدی بالا باشد. البته گمرک به شما در دریافت معاش​تان کمک نمی​کند. برای مطالبه حداقل معاش قانونی از طریق شکایت در پیشگاه محکمه، مهلتی در قانون به مدت 3 سال وجود دارد. در مورد حداقل معاشات حوزه کسب و کار این مهلت مطالبه و پیگیری در قراردادهای تعرفه الزام آور عمومی تعیین شده است. این مهلت به مدت حداقل 6 ماه تعیین شده است (جمله 3 ماده 9 قانون اعزام به ماموریت کارمندان ((AEntG). 


لطفا متوجه باشید: در صورتی که ابهام دارید که آیا معاش بصورت صحیح به شما پرداخت شده است یا خیر، به مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مراجعه نمایید. همچنان در صورتی که بخواهید به محکمه مراجعه نمایید، باید قبلا مشاوره دریافت کنید.


شما باید ساعات کاری خودتان را همیشه یادداشت کنید، چون: در صورتی که معاش ساعات کمتری نسبت به ساعاتی که در آن​ها واقعا کار کرده شده است، پرداخت شود، ممکن است این موضوع به تخلف از حداقل معاش قانونی منجر شود. به همین دلیل این مهم است که همیشه ساعات خود را یادداشت کنید. مستند کردن ساعات خودتان به اثبات ساعاتی که در آن​ها کار کرده شده است و بعد از آن مطالبه معاش صحیح کمک می​کند.