Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول ورشکستگی (FAQ – Insolvenz)

«ورشکستگی» چیست؟

در صورتی که یکی از دلایل ورشکستگی ذیل وجود داشته باشد، گپ ورشکستگی به میان می​آید:

کارفرما/کمپنی شما

 •  دیگر نمی​تواند معاش شما و همکارانتان را پرداخت کند
 •  دیگر قادر به برآورده ساختن تعهدات پرداخت تعیین شده (بطور مثال پرداخت معاشات) نیست،
 • در معرض خطر و تهدید عدم توانایی پرداخت است،
 • قرض​دار شده است

در صورتی که کارفرمای شما اعلان ورشکستگی کند، به شما نیز اطلاع رسانی می​شود. در این صورت اغلب مدیر موقت ورشکستگی به کمپنی می​آید و درخواست ورشکستگی را به همه اطلاع می​دهد. اگر کارفرمای شما معاشتان را پرداخت نکند یا سر وقت یا بطور مکمل پرداخت کند، این نشانه​ای از ورشکستگی احتمالی است. باید معاش دریافت نکرده خودتان را بصورت کتبی (ایمیل) از کارفرما مطالبه کنید. 

در صورتی که کارفرمای شما دو معاش ماهوار را پرداخت نکرده است، شما می​توانید بصورت کتبی با دادن یک مهلت از او پرداخت معاش را درخواست نمایید و اعلان کنید که در صورت عدم پرداخت دیگر به سر کار نمی​آیید. اگر کارفرمای شما با وجود آن که شما قبلا به او هشدار داده​اید، 3 معاش ماهوار را پرداخت نکرده است، شما می​توانید بدون مهلت قرارداد خود را فسخ کنید و عاجل در آژانس کار منحیث شخص بیکار ثبت نام کنید. این دلیلی برای یک فسخ قرارداد فوق العاده است.

البته قبلا باید حتما از مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مشاوره بگیرید!

در صورتی که کارفرمای شما ورشکسته باشد، شما دارای چه حقوقی هستید؟ (Ansprüche)

همه حقوقی که قبل از شروع محاکمه ورشکستگی داشتید، اصطلاحا مطالبات ورشکستگی هستند.

همه حقوقی که بعد از شروع محاکمه ورشکستگی دارید، مطالبات اموال ورشکستگی نام دارند.

در صورتی که محاکمه ورشکستگی درخواست شده به دلیل کمبود اموال ورشکستگی (= عدم وجود اموال باقیمانده کافی) شروع نشود، مطالبات معاش موجود شما از کارفرمایتان از دست رفته تلقی می​شود. فعلاً دیگر نمی​توانید از کارفرمای خودتان پولی مطالبه کنید.

می​توانید از آژانس کار غرامت ورشکستگی (Insolvenzgeld) درخواست نمایید و معاش 3 ماه آخر خود را بصورت یکجا دریافت می​کنید. مطالبات ورشکستگی در ابتدا پرداخت نمی​شوند، بلکه باید توسط شما نزد مدیر ورشکستگی در اصطلاحا جدول ورشکستگی ثبت شوند. مدیر ورشکستگی به شما توضیح می​دهد که به این خاطر باید چه کار کنید.

پولی که بعد از ختم محاکمه ورشکستگی باقی مانده است، بربنیاد یک سهم به هر شخص دارای استحقاق پرداخت می​شود. در صورتی که کارفرمای شما بطور مثال به شما معاش‌تان را بدهکار باشد، شما نیز جزء آن اشخاص محسوب می​شوید.  البته اغلب مبلغی کمی پول برای تقسیم کردن باقی می​ماند. 

مدیر ورشکستگی باید مطالبات اموال ورشکستگی را به میزان کامل به شما پرداخت کند. حقوق شما برای دریافت معاش کاری که بعد از وقوع ورشکستگی به وجود آمده​اند، نیز جزء این موارد محسوب می​شوند.

مدیر ورشکستگی با حکم شروع محاکمه ورشکستگی تبدیل به کارفرما می​شود. باید حقوق خود را از این لحظه به مدیر ورشکستگی اطلاع دهید. مدیر ورشکستگی به شما اطلاع رسانی می​کند که چی​قسم و تا چند وقت می​توانید مطالبات خود را ثبت کنید. این مهلت باید حداقل به مدت دو هفته و حداکثر به مدت سه ماه باشد.

آیا ممکن است به دلیل شروع محاکمه ورشکستگی اخراج شوید؟ (Kündigung)

ورشکستگی به نوبه خود دلیلی برای اخراج نیست اصولا حقوق و وظایف ناشی از رابطه کاری حتی بعد از شروع محاکمه ورشکستگی همچنان تطبیق می​شوند. حمایت عمومی و ویژه در وقت فسخ قرارداد برای شما باقی خواهد ماند. البته مهلت​های فسخ قرارداد به حداکثر 3 ماه کاهش یافته است. مدیر ورشکستگی در محاکمه ورشکستگی از همه حقوق کارفرما برخوردار است و به همین دلیل می​تواند حتی شما را اخراج کند.

باید این فسخ قرارداد را بصورت کتبی دریافت کنید. در صورت فسخ قرارداد شفاهی شما باید توان کاری خودتان را – ترجیحا در پیش چشم شاهدان – همچنان ارائه کنید. در این صورت همچنان از استحقاق دریافت معاش خودتان برخوردار هستید. فقط فسخ قرارداد کتبی از نظر قانونی لازم الاجرا است! در صورتی که مکتوب فسخ قرارداد کتبی دریافت کنید، فقط در ظرف مدت سه هفته می​توانید یک دادخواست حمایت در وقت فسخ قرارداد به محکمه کار ارائه کنید.

در صورتی که خودتان بخواهید قرارداد را فسخ کنید، باید فسخ قرارداد خودتان را بصورت کتبی به مدیر ورشکستگی ارائه کنید. برای شما نیز یک مهلت فسخ قرارداد حداکثر سه ماهه تا پایان ماه تطبیق می​شود. باید قبل از فسخ قراردادتان از یک مرکز مشاوره، مشاوره بگیرید.

چیقسم شما معاش معوقهای که قبل از شروع محاکمه ورشکستگی به شما تعلق میگیرد، دریافت کنید؟ (ausstehenden Lohn)

می​توانید برای جبران معاش از دست رفته از آژانس کار غرامت ورشکستگی درخواست نمایید.  لطفا متوجه باشید: حقوقی وجود دارد که نمی​توان آن​ها را در ارتباط با غرامت ورشکستگی لحاظ نمود.  در صورتی که این حقوق قبل از محاکمه ورشکستگی ایجاد شده​اند، می​توانید آن​ها را به عنوان مطالبات ورشکستگی از طریق درج در جدول ورشکستگی نزد مدیر ورشکستگی ثبت کنید. به این خاطر فورم​هایی دریافت می​کنید که می​توانید استحقاق​های معاش پرداخت نشده خودتان از زمان قبل از شروع محاکمه ورشکستگی را در آن​ها درج کنید. 

باید همچنان همه مطالبات دیگر را که از طریق غرامت ورشکستگی پوشش داده نمی​شوند، نزد مدیر ورشکستگی ثبت کنید (بطور مثال جبران رخصتی).

آیا در صورتی که بعد از شروع محاکمه ورشکستگی به کار کردن ادامه دهید، همچنان معاش خودتان را دریافت میکنید؟ (Lohn, Insolvenzverfahren)

اگر بعد از شروع محاکمه ورشکستگی به کار کردن ادامه دهید، همچنان معاش مکمل خود را دریافت می​کنید. استحقاق​های معاش که بعد از شروع محاکمه ورشکستگی ایجاد می​شوند، مطالبات اموال ورشکستگی هستند و باید به میزان کامل ابتدا از محل اموال ورشکستگی برآورده شوند. 


نوت!این خطر وجود دارد که «اموال ورشکستگی» کافی جود نداشته باشد.


یک نشانه این موضوع این است که مدیر ورشکستگی معاش شما را پرداخت نکند.

بعد از شروع محاکمه ورشکستگی در ارتباط با اضافه کاریها و رخصتی شما چه اتفاقی رخ میدهد؟ (Urlaub, Überstunden)

اضافه کاری​هایی که قبل از شروع محاکمه ورشکستگی انجام داده​اید، مطالبات ورشکستگی هستند. می​توانید آن​ها را به عنوان معاش در جدول ورشکستگی ثبت کنید.  یک استثنا وجود دارد: به خاطر اضافه کاری​هایی که شما در سه ماه آخر قبل از شروع محاکمه ورشکستگی انجام داده​اید، ممکن است غرامت ورشکستگی دریافت کنید. 

در صورتی که به کار کردن ادامه بدهید، همچنان از استحقاق دریافت رخصتی استراحت و تجدید قوا برخوردار هستید. رخصتی را می​توان از مدیر ورشکستگی درخواست نمود. استحقاق رخصتی شما از زمان قبل از وقوع ورشکستگی بصورت خود به خود در اثر ورشکستگی منقضی نمی​شود.

غرامت ورشکستگی چیست؟ 1(Insolvenzgeld)

غرامت ورشکستگی را برای جبران عاید از دست رفته (حقوق/معاش) دریافت می​کنید. به مدت سه ماه قبل از وقوع ورشکستگی از استحقاق دریافت غرامت ورشکستگی به میزان معاش خالص تضمین شده خودتان (=معاش خالص در فیش معاش شما) برخوردار هستید. این پول را یک بار دریافت می​کنید. برای غرامت ورشکستگی شما باید حداکثر دو ماه بعد از وقوع ورشکستگی درخواستی به آژانس کار مربوطه ارائه کنید. اگر این مهلت را از دست بدهید، غرامت ورشکستگی دریافت نمی​کنید.

می​توانید فورم درخواست را بصورت الکترونیکی مکمل نمایید و همراه با همه اسناد بصورت الکترونیکی ارائه کنید. برای درخواست خودتان به این اسناد ضرورت دارید:

 • تصدیق غرامت ورشکستگی (از کارفرما یا مدیر ورشکستگی)،
 • نسخه کاپی قرارداد کار
 • مکتوب فسخ قرارداد (در صورتی که شما توسط مدیر ورشکستگی اخراج شده​اید)
 • 3 فیش عاید آخر،
 •  نمبر دوسیه محاکمه ورشکستگی.

می​توانید درخواست غرامت ورشکستگی را بصورت کتبی نیز ارائه کنید. این فورم در اینجا وجود دارد.

در صورت ورشکستگی چه کسی حق بیمههای تامین اجتماعی شما را پرداخت میکند؟ (Sozialversicherungsbeiträge)

در صورتی که کارفرمای شما به دلیل ورشکستگی حق بیمه​ها را دیگر برای بیمه تامین اجتماعی پرداخت نکند، آژانس کار این کار را تقبل می​کند. صندوق بیمه خدمات صحی شما باید به این خاطر درخواستی به آژانس کار ارائه کند. 

استحقاق دریافت غرامت ورشکستگی (Insolvenzgeld)

اگر بعد از وقوع ورشکستگی به کار کردن ادامه بدهید و از این موضوع مطلع باشید، استحقاقی برای دریافت غرامت ورشکستگی ندارید. در صورتی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشید، این مهم است که شما از چند وقت از ورشکستگی مطلع شده​اید. از این لحظه به بعد برای 3 ماه قبل از آن غرامت ورشکستگی دریافت می​کنید. از لحظه​ای که از ورشکستگی مطلع هستید، فقط 2 ماه برای درخواست این پول وقت دارید. 

در صورتی که جدیداً بعد از ورشکستگی استخدام شوید، اصولا استحقاق دریافت غرامت ورشکستگی را دارید.


لطفا متوجه باشید: در صورتی که مدیر ورشکستگی معاش شما را پرداخت کند، باید کار کنید.


 

چند وقت استحقاق دریافت غرامت ورشکستگی را دارید؟ (Anspruch auf Insolvenzgeld)

اگر کارفرمای شما مشکلاتی در پرداخت معاش شما داشته باشد و معاش شما را بطور مکمل یا بخشی از آن را دیگر به شما پرداخت نکند، ممکن است استحقاقی برای دریافت غرامت ورشکستگی وجود داشته باشد. 

شرایط ضروری برای غرامت ورشکستگی:

 • واقعه ورشکستگی رخ دهد (بطور مثال محاکمه ورشکستگی شروع شده باشد)
 • ظرف مدت دو ماه بعد از وقوع ورشکستگی درخواستی برای غرامت ورشکستگی به آژانس کار ارائه کرده​اید
 • شاغل هستید و در جرمنی کار می​کنید
 • در یک رابطه کاری تمام وقت یا نیمه وقت کار می​کنید، در یک وظیفه متوسط، وظیفه کوچک مصروف کار هستید یا بصورت کوتاه مدت مصروف کار شده​اید، کارآموز، محصل یا متقاعد هستید.

مهم! در صورتی که ورشکستگی «به دلیل کمبود اموال ورشکستگی» توسط محکمه منطقوی رد شود، استحقاق دریافت غرامت ورشکستگی وجود دارد.


در صورتی که شما واجد شرایط لازم نباشید، استحقاق دریافت غرامت ورشکستگی را ندارید. در صورتی که رابطه کاری شما در حالت تعلیق باشد، شما استحقاقی برای دریافت غرامت ورشکستگی نیز ندارید. این بطور مثال در صورتی موضوعیت دارد که شما غرامت مریضی یا مصدومیت دریافت کنید، در حال سپری نمودن رخصتی ولادت یا رخصتی والدین باشید. 

اگر درخواستی ارائه نکنید یا مهلت درخواست را از دست بدهید، استحقاقی برای دریافت غرامت ورشکستگی ندارید.

ورشکستگی و معاش بیکاری (Arbeitslosengeld)

می​توانید همزمان معاش بیکاری و غرامت تقاعدی دریافت کنید.  غرامت ورشکستگی در معاش بیکاری منظور می​شود. دوره زمانی استحقاق که در آن شما معاش بیکاری دریافت می​کنید، به دلیل غرامت ورشکستگی کوتاه تر نمی​شود.

غرامت مریضی در ورشکستگی در صورت عدم توانایی کار (Krankengeld)

در صورتی که کارفرمای شما ورشکسته است و شما مریض شوید، صندوق بیمه خدمات صحی غرامت مریضی را پرداخت می​کند. برای 6 هفته اول، تفاوت بین معاش خالص به عنوان غرامت ورشکستگی و غرامت مریضی توسط آژانس کار پرداخت می​شود.  

غرامت ورشکستگی و وضعیت اقامت (Aufenthaltsstatus)

جواز اقامت با هدف اشتغال

اگر در جرمنی کار می​کنید، به یک «جواز اقامت همراه با اجازه فعالیت کاری» معتبر در جرمنی = جواز کار ضرورت دارید. اداره اتباع خارجی مربوطه می​تواند جواز اقامت شما را به یک اشتغال خاص و/یا کاری نزد یک کارفرمای مشخص محدود نماید. چنین شروط ضمنی مستقیما در عنوان اقامت یا در اصطلاحا «ورق تکمیلی» درج شده​اند. در صورتی که شما، قسمی که در شروط ضمنی جواز اقامت شما تعیین شده است، کار کرده باشید، می​توانید غرامت ورشکستگی درخواست نمایید.

غرامت ورشکستگی به حیث پناهنده

اگر دارای جواز اقامت با شرط ضمنی «اشتغال مجاز است» هستید، در آن صورت مجاز به انجام هر فعالیت کاری استخدامی و مستقل هستید.  در صورتی که اجازه اقامت موقت یا تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی (Duldung) دارید، معمولا ضرورت به یک جواز کار از اداره اتباع خارجی دارید.

غرامت ورشکستگی بدون جواز کار

در صورتی که کار کرده باشید، اصولا استحقاق دریافت معاش وجود دارد، حتی اگر بدون جواز کار (معتبر) کار کرده باشید. در این صورت ممکن است شما استحقاق دریافت غرامت ورشکستگی را نیز داشته باشید. 


باید از مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مشاوره دریافت کنید!


 

غرامت ورشکستگی در صورت کار غیرمجاز (Schwarzarbeit)

اصولا این قاعده تطبیق می​شود که در صورتی که کار کنید، استحقاق دریافت معاش را دارید. البته در صورتی که بصورت غیر قانونی کار کنید/ بدون ثبت نام/کار غیرمجاز، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید: آژانس کار از طریق درخواست غرامت ورشکستگی رابطه کاری شما را مجددا بررسی می​کند. در صورتی که در این بین مشخص شود که شما ثبت نام نکرده​اید، آژانس شما و کارفرمایتان را به اداره گمرک در بخش کنترول مالی کار غیرمجاز معرفی خواهد کرد. کار غیرمجاز بربنیاد قانون جزا قابل پیگرد است.

اگر در وقت انجام کار ثبت نشده یارانه​ها و مزایایی از آژانس کار، مرکز کار یا اداره امور اجتماعی دریافت کرده​اید، باید این پول را بازپرداخت کنید. نظر به این که چقدر پول دریافت کرده​اید، ممکن است خطر جریمه نقدی یا اعلان جرم وجود داشته باشد. 

در صورتی که کمپنی شما در حالت ورشکستگی فروخته و فعالیت آن تداوم یابد، چه اتفاقی رخ میدهد؟ (Betrieb weitergeführt)

اگر کمپنی شما توسط مالک دیگری تصاحب شود، شما نیز پذیرفته می​شوید. به همین دلیل اخراج کردن شما مجاز نیست. 


مهم: در کمپنی جدید از همان حقوق و وظایف برخوردار هستید. تعلق داشتن به کمپنی نیز تغییر نمی​کند.


بنابراین خریدار کمپنی در قرارداد کار درج می​شود. ضرور نیست شما قرارداد کار جدیدی را امضا کنید. اگر شما با واگذاری کمپنی موافق نیستید، 1 ماه وقت دارید که بصورت کتبی اعتراض کنید. در آن صورت این خطر وجود دارد که شما مکتوب اخراج به دلیل تغییرات در کمپنی دریافت کنید.