Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول اعلان مریضی (FAQ – Krankschreibung)

اعلان مریضی – شما باید این را بدانید: (Krankschreibung)

زمانی که مریض می​شوید، باید عاجل به کارفرمایتان اطلاع رسانی کنید. قبل از شروع کار باید اطلاع بدهید که شما مریض هستید و نمی​توانید کار کنید. همچنان باید بگویید که احتمالا چند مدت مریض خواهید بود. شما می​توانید بصورت تلیفونی، از طریق ایمیل یا یک خدمات پیام رسان (مانند واتس​اپ) مریض بودن خود را اعلان کنید. نظر به آن که شما با کارفرمای خودتان چه توافقی کرده باشید. 

بهترین کار آن است که همیشه بصورت کتبی مریض بودن خود را اعلان کنید. تنها در این صورت می​توانید بعدا اثبات نمایید که به وظیفه خودتان عمل کرده​اید.


لطفا متوجه باشید: ضرور نیست دلیل مریضی خودتان را بیان کنید. در صورتی که در این مورد سوال شود، ضرور نیست به آن جواب بدهید.


 

تصدیق از کار افتادگی (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)

طبق قانون شما باید حداکثر در چهارمین. روز تقویمی (نه روز کاری!) یک تصدیق مریضی = تصدیق از کار افتادگی به کارفرمای خودتان ارائه نمایید. البته ممکن است در قرارداد کار شما یا قرارداد تعرفه این زمان کوتاه تر باشد. همیشه قبلا این موضوع را بررسی کنید. تصدیق از کار افتادگی، AU-Bescheinigung (تصدیق AU)، Krankschreibung (تصدیق مریضی) یا "gelber Schein" (تصدیق زرد) نیز نامیده می​شود. این تصدیق را از داکتر دریافت می​کنید. در این تصدیق درج شده است که شما نمی​توانید کار کنید، چون مریض هستید. روی تصدیق روزی که شما نزد داکتر بودید، درج شده است. داکتر تعیین می​کند که برای چند مدت برای شما تصدیق مریضی صادر کند و این تاریخ را در تصدیق مریضی درج می​کند. 

در صورتی که شما بعد از این تاریخ همچنان مریض باشید، باید مجددا به داکتر مراجعه نمایید. بین آخرین روز تصدیق مریضی شما و مراجعه بعدی به داکتر نباید هیچ فاصله​ای باشد. در غیر این صورت برای این فاصله برای شما تصدیق مریضی وجود ندارد.


لطفا متوجه باشید: در صورتی که شما مریض هستید و تصدیق مریضی شما برای هر روز اعتبار ندارد، ممکن است مشکلاتی در ارتباط با ادامه پرداخت معاش و پرداخت غرامت مریضی (Krankengeld) ایجاد شود.


اگر شما یک تصدیق از کار افتادگی از داکتر دریافت کنید، باید آن را عاجل از طریق پست به کارفرما و صندوق بیمه خدمات صحی خودتان ارسال کنید.

شما می​توانید این تصدیق را از طریق فکس یا اسکن به کارفرمای خودتان ارسال کنید. البته ممکن است او همیشه اصل سند را بخواهد، در آن صورت باید آن را به کار فرمای خودتان بدهید. 


لطفا متوجه باشید: بدون تصدیق از کار افتادگی ممکن است کارفرمای شما از ادامه پرداخت معاش امتناع کند!


تصدیق از کار افتادگی باید 7 روز بعد از تصدیق مریضی به صندوق بیمه خدمات صحی ارائه شده باشد.

اگر شما این مهلت را مراعات نکنید، ممکن است صندوق بیمه خدمات صحی غرامت مریضی پرداخت نکند.


مهم: یک تصدیق از کار افتادگی را اغلب 3 بار دریافت می​کنید.  یک تصدیق برای کارفرما، یک تصدیق برای صندوق بیمه خدمات صحی و یک تصدیق برای اسناد خودتان.


در آینده یک پروسه الکترونیکی برای ارسال تصدیق از کار افتادگی به صندوق​های بیمه خدمات صحی و کارفرما وجود خواهد داشت. ارسال الکترونیکی تصدیق از کار افتادگی به صندوق بیمه خدمات صحی از سال 2022 برای داکترانی که امکانات تخنیکی برای انجام این کار را دارند، اجباری است. در کنار آن داکتران همچنان تصدیق بصورت کاغذی صادر می​کنند. برای کارفرمایان در آینده این موضوع تطبیق می​شود که آن​ها می​توانند، در صورتی که ذریعه کارمندان خودشان از یک مورد از کار افتادگی مطلع شدند، داده​های از کار افتادگی را از صندوق بیمه خدمات صحی مربوطه دریافت کنند. از داکتر خودتان اطلاع حاصل کنید که آیا ارسال الکترونیکی اجرا می​شود یا خیر. در صورتی که اجرا نمی​شود، شما باید تصدیق​های از کار افتادگی را به صندوق بیمه خدمات صحی و کارفرمای خودتان ارائه نمایید.  

ادامه پرداخت معاش در وقت مریضی (Lohnfortzahlung)

زمانی که شما مریض می​شوید (و قادر به کار کردن نیستید)، همچنان معاش خودتان را دریافت می​کنید.

به این موضوع تداوم پرداخت معاش گفته می​شود. ادامه پرداخت معاش را از کارفرمای خودتان دریافت می​کنید.

یعنی شما همان معاشی را دریافت می​کنید که در مواقع دیگر نیز دریافت می​کنید. پس شما اضافه پرداخت​هایی ازقبیل اضافه پرداخت​های روزهای یکشنبه، روزهای رخصتی و شب کاری را نیز، قسمی که بطور معمول نیز دریافت می​کردید، دریافت می​کنید. این اضافه پرداخت​ها در قرارداد کار شما/ یا قرارداد تعرفه مقرر شده​اند. موارد افزایش یا کاهش عمومی معاش نیز مورد لحاظ واقع می​شوند. شما می​توانید حداکثر به مدت 6 هفته ادامه پرداخت معاش را دریافت کنید.

در صورتی که شما به مدت طولانی تری مریض باشید، صندوق بیمه خدمات صحی به شما غرامت مریضی پرداخت می​کند. حتی در صورتی که شما کمتر از 4 هفته در یک کمپنی کار کنید، غرامت مریضی دریافت می​کنید.


لطفا متوجه باشید: معاش فقط در صورتی همچنان به شما پرداخت می​شود که شما بیشتر از 4 هفته استخدام شده باشید.


در صورتی که شما به مدت بیشتری مریض باشید، برای تمام این مدت به یک تصدیق مریضی و همچنان تصدیق از کار افتادگی ضرورت دارید.

آیا ممکن است زمانی که مریض هستید، اخراج شوید؟ (Kündigung)

بلی، حتی در صورتی که مریض باشید، ممکن است اخراج شوید.

مقررات مربوط به حمایت قانونی در وقت فسخ قرارداد حتی در موارد ذیل تطبیق می​شوند: در صورتی که شما بیش از 6 ماه در یک کمپنی کار کنید که دارای بیشتر از 10 پرسونل باشد، شما از حمایت قانونی در وقت فسخ قرارداد برخوردار هستید. در این صورت کارفرمای شما به دلیلی برای فسخ قرارداد ضرورت دارد.

آیا ممکن است کارفرمای شما تصدیق مریضی شما را رد کند؟ (Krankschreibung ablehnen)

برای اجتناب از این که کارفرمایتان اعلان مریضی شما را قبول نکند یا بگوید که او آن را دریافت نکرده است، باید بتوانید اثبات نمایید که شما به وظیفه خودتان عمل کرده​اید. این مهم است که شما بتوانید اثبات نمایید که مریض بودن خود را اعلان کرده​اید و تصدیق از کار افتادگی خودتان را تسلیم داده​اید. به همین دلیل شما باید بصورت کتبی مریض بودن خود را اعلان کنید و تصدیق از کار افتادگی خودتان را از طریق اسکن (ایمیل) یا مکتوب فرمایشی به کارفرما ارسال کنید.


مهم: کارفرما باید اعلان مریضی شما را قبول کند.


زمانی که شما مریض و از کار افتاده هستید، نباید به سر کار بروید. زمانی که مریض هستید و احساس از کار افتادگی نمی​کنید، این خود به خود به این معنا نیست که شما عاجل باید به داکتر مراجعه نمایید. مهم آن است که شما عاجل به کارفرمایتان اطلاع رسانی کنید.

شما باید بدانید که در قرارداد کار یا تعرفه شما چه درج شده است و از چه وقت باید یک تصدیق از کار افتادگی ارائه نمایید.در صورتی که چیز خاصی مقرر نشده باشد، این مقررات تطبیق می​شود: حداکثر در چهارمین. روز تقویمی باید یک تصدیق مریضی داشته باشید. در صورتی که در قرارداد کار یا تعرفه شما مقرر شده است که شما باید در روز اول یک تصدیق از کار افتادگی داشته باشید، شما باید در اولین روز مریضی خودتان به داکتر مراجعه نمایید.

چه کسی میتواند برای شما تصدیق مریضی صادر کند؟ 8 (wer krankschreiben)

اصولا هر داکتر دارای جواز کار طبه خاطر (طب که مجاز به انجام این وظیفه است) می​تواند برای شما تصدیق مریضی صادر کند. بهترین کار این است که شما از داکتر فامیلی خودتان یک وقت مراجعه بگیرید. او می​تواند شما را معاینه کند و برای شما تصدیق مریضی نوشته کند. در صورتی که به یک داکتر متخصص ضرورت دارید، داکتر فامیلی شما یک مکتوب ارجاع برای شما می​نویسد. داکتران متخصص نیز می​توانند تصدیق​های مریضی صادر کنند، اما شخص اغلب در آنجا در همان روز وقت مراجعه دریافت نمی​کند.

غرامت مریضی چیست؟ (Krankengeld)

غرامت مریضی را در صورتی دریافت می​کنید که مریض باشید و کارفرمای شما مجبور نباشد ادامه معاش را به شما پرداخت کند. غرامت مریضی را بطورمثال در صورتی اخذ می​کنید که کمتر از 4 هفته استخدام شده باشید. یا در صورتی که به مدت بیش از 6 هفته برای شما تصدیق مریضی صادر شده باشد. غرامت مریضی را صندوق بیمه خدمات صحی به شما پرداخت می​کند.

غرامت مریضی بین 70 فیصد عاید ناخالص (بدون کسورات) و 90 فیصد عاید خالص (با کسورات) است. یعنی شما معاش مکمل خودتان را دریافت نمی​کنید. غرامت مریضی ممکن است به مدت حداکثر 78 هفته (برای همان مریضی) به شما پرداخت شود.


لطفا متوجه باشید: در صورتی که شما یک حادثه کاری داشتید و به این دلیل مریض هستید، غرامت مریضی دریافت نمی​کنید، در این صورت شما غرامت مصدومیت دریافت می​کنید.


 

چیقسم شما میتوانید از رخصتی در خارج از کشور مریض بودن خود را اعلان کنید: (im Urlaub krankmelden)

در صورتی که شما در رخصتی مریض شوید، باید به یک داکتر مراجعه نمایید.

در آنجا می​توانید درخواست نمایید که برای شما تصدیق از کار افتادگی/مریضی صادر شود. شما باید عاجل به کارفرمای خودتان در این مورد اطلاع رسانی کنید که چند مدت مریض هستید و در حال حاضر در کجا هستید. شما باید به صندوق بیمه خدمات صحی خودتان نیز طلاع رسانی کنید. تصدیق از کار افتادگی را باید به سرعت ارائه نمایید، البته برای این کار مهلتی وجود ندارد.


مهم: اگر در رخصتی دچار از کار افتادگی/ مریضی شوید و درخواست نمایید که برای شما تصدیق مریضی صادر شود، می​توانید روزهای مریضی را مجددا به روزهای رخصتی خود بازگردانید.


اگر شما بطور مثال 2 روز مریض بودید و برای شما تصدیق مریضی صادر شده بود، در ختم رخصتی مجددا دو روز رخصتی به شما تعلق می​گیرد.