Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول حادثه در محل کار (FAQ – Arbeitsunfall)

حادثه در محل کار چیست؟ (Arbeistunfall)

حادثه حین کار یک حادثه​ای است که مستقیماً با اجرای کار شما ارتباط دارد، یعنی اگر شما...

  •  ... در پیاده رفتن به محل کار یا در راه خانه دچار حادثه شوید.
  •  ... در حین کار دچار حادثه شوید.

لطفا متوجه باشید: حوادث کاری واقع شده در زمان استراحت عموماً بیمه نمی​شوند. اگر در طول زمان استراحت صدمه دیدید، از کارفرما یا داکتر فامیل خود بپرسید که آیا حادثه شما یک حادثه در محل کار محسوب می​شود یا خیر.


در صورت وقوع حادثه در محل کار، باید به چند نکته توجه داشت:

  • - اگر دچار حادثه شدید، باید مستقیماً
  •  ،کارفرمای خود را مطلع کنید.
  • اگر در یک کمپنی اشتغال موقت کار می​کنید، باید به کمپنی محل کار و کمپنی اشتغال موقت اطلاع دهید
  •  اگر دچار حادثه شدید، باید به داکتر انتقالی مراجعه نمایید. آن ها خاصتا برای مقابله با حوادث ناشی از کار تعلیم دیده​اند. اگر به کمک بسیار عاجل و سریع ضرور دارید، می​توانید با داکتر نیز به تماس شوید.

همیشه باید به داکتر بگویید که حادثه در محل کار اتفاق افتاده است. داکتر دقیقاً نحوه، زمان و مکان وقوع حادثه را مستند می​کند.

کمکمصرف صدمه دیدگی چیست و چیقسم آن را دریافت میکنید؟ (Verletztengeld)

کمک​مصرف صدمه دیدگی، کمک​مصرف مریضی نیست. تنها در صورتی پرداخت می​شود که در اثر تصادف در محل کار مجروح شده باشید و بیش از سه روز قادر به کار نباشید.

کمک​مصرف صدمه دیدگی معمولاً حدود 60 الی 80 فیصد معاش ناخالص عادی شما است. مبلغ آن از معاش خالص شما بیشتر نخواهد بود.

برای درخواست کمک​مصرف صدمه دیدگی، باید به کارفرمای خود در مورد حادثه در محل کار اطلاع دهید: کارفرما حادثه را به بیمه حوادث قانونی (Berufsgenossenschaft) راپور می​دهد. 

 بعداً انجمن بیمه مسئولیت کارفرمایان استعلام​هایی را درباره ورد حادثه برای شما روان می​کند که باید آن ها را مکمل کنید و مرجوع کنید. اگر کارفرمای شما با انجمن بیمه مسئولیت کارفرمایان تماس نگرفت، باید در این رابطه از او سوال کنید.

انجمن بیمه مسئولیت کارفرمایان چیست؟ (Berufsgenossenschaft)

انجمن​های بیمه مسئولیت کارفرمایان ارائه دهندگان بیمه حوادث قانونی برای کمپنی​ها و تشبثات و کارمندان آن ها هستند. انجمن​های بیمه مسئولیت کارفرمایان، کارمندان را در مقابل حوادث ناشی از کار و امراض مسلکی بیمه می​کنند. 

آن ها غرامت صدمه، مصارف تداوی طبی، مراقبت​های نرسینگ و توانبخشی صحی را پرداخت می​کنند. اینکه کمپنی شما در کدام انجمن بیمه مسئولیت کارفرمایان بیمه شده است بستگی به صنعتی دارد که کمپنی در آن فعالیت می​کند.

چند مدت مزایای صدمه دیدگی دریافت میکنید؟ (Dauer Verletztengeld)

معمولاً از هفته هفتم معلولیت خود در کار، مزایای صدمه دیدگی دریافت خواهید کرد.

شما به مدت 6 هفته قبل از این به دریافت معاش خود ادامه خواهید داد. بعد از آن می​توانید در مجموع حداکثر 78 هفته از مزایای صدمه دیدگی دریافت کنید.

تنها در صورتی که بعد از حادثه در محل کار (تداوی طولانی مدت بستر) برای مدت طولانی در شفاخانه بستر باشید، مزایای جراحات برای بیش از 78 هفته پرداخت می​شود. اگر معلولیت شما برای کار زودتر ختم شوید، دیگر کمک​مصرف صدمه دیدگی پرداخت نمی​شود.

 

در صورت وقوع حادثه در محل کار چه کسی به شما غرامت پرداخت میکند؟ (Arbeitsunfall Entschädigung)

انجمن بیمه مسئولیت کارفرمایان کدام غرامتی در قبال درد و رنج و خسارت به شما پرداخت نخواهد کرد.

مفکوره خوب اینست که برای این کار بیمه حوادث خصوصی بگیرید که غرامت درد و رنج / خسارت را پرداخت می​کند. 

شما باید از قبل با مرکز مشوره Faire Integration به تماس شوید!

آیا کارفرمای شما باید لباس محافظ در اختیار شما بگذارد؟ (Schutzkleidung)

در بعضی از عرصه​های کاری، شما در معرض خطرات خاصی هستید. بطورمثال، در وقت کار با ماشین آلات، کار در ساحه​های ترمیم یا در شرایط اقلیمی شدید.

شما باید خود را از این خطرات محافظت کنید، بطورمثال با پوشیدن لباس محافظ، محافظ صدا یا محافظ در مقابل آفتاب. کارفرمای شما باید این اقدامات حفاظتی را به شما ارائه دهد. 

این به این دلیل است که قانون می​گوید که کارفرمای شما باید اقداماتی را برای اطمینان از صحت و مصئونیت تان انجام دهد. همچنان کارفرمای شما باید در مورد صحت و مصئونیت در محل کار به شما تعلیم دهد. طرزالعمل باید به شما امکان دهد که خطرات را تشخیص داده و از آن اجتناب کنید. 

اگر مطمئن نیستید که آیا کارفرمای شما قوانین صحت و مصئونیت حرفوی را نقض می​کند، با مرکز مشوره Fair Integration خود به تماس شوید!