Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول کاهش ساعات کاری (FAQ – Kurzarbeit)

کاهش ساعات کاری (Kurzarbeit) به معنی چیست؟

اعلان کاهش ساعات کاری توسط کارفرمای شما قابل​ممکن است. زمانی که کار کمتری وجود دارد، کاهش ساعات کاری به عنوان راهکاری برای جلوگیری از فسخ قراردادها به دلیل از دست دادن کار به کار گرفته می​شود. 

شما منحیث شخص شاغل فقط در صورتی می​توانید در وضعیت کاهش ساعات کاری کار کنید که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استخدام شده باشید (در صورتی که بیش از 538 یورو ناخالص در ماه عاید داشته باشید). در کاهش ساعات کاری، شما ساعات کاری کمتری کار می​کنید و معاش کمتری هم می​گیرید. میزان کاهش ساعات کاری ممکن است مقادیر متفاوتی باشد.

بطور مثال: در کاهش ساعات کاری 0 شما اصلا کار نمی​کنید و در کاهش ساعات کاری 50 فقط به اندازه نصف (50 فیصد) ساعات کاری معمول کار می​کنید.

معمولا کارفرما می​تواند کاهش ساعات کاری را برای حداکثر 12 ماه درخواست کند. غرامت کاهش ساعات کاری (Kurzarbeitergeld) را در موعد زمانی که همیشه معاش خود را دریافت می​کردید، دریافت می​کنید. کارفرمای شما این پول را به شما می​دهد. در صورتی که کارفرمای شما غرامت کاهش ساعات کاری را پرداخت نکند، شما می​توانید درخواست جبران خسارت کنید.

 

 

 

غرامت کاهش ساعات کاری (Kurzarbeitergeld)

غرامت کاهش ساعات کاری، پولی است که شما به خاطر معاش از دست رفته​تان دریافت می​کنید.

این غرامت 60 فیصد (در صورتی که کدام اولادی نزد شما سکونت دارد، 67 فیصد) از سهم معاش خالص است. کارفرما می​تواند غرامت کاهش ساعات کاری را تا حداکثر 90 فیصد افزایش دهد.


جدولی برای محاسبه غرامت کاهش ساعات کاری در اینجا وجود دارد: آژانس فدرال کار: Bundesagentur für Arbeit


 مهم: حتی اشخاصی که در کار موقت (Leiharbeit) مصروف کار هستند، می​توانند غرامت کاهش ساعات کاری دریافت کنند!


اشخاص در حال تعلیم نیز تحت شرایط خاصی استحقاق دریافت غرامت کاهش ساعات کاری را دارند.

غرامت کاهش ساعات کاری برای اشخاص شاغلی که یک وظیفه کوچک (Minijob) دارند، وجود ندارد. 

در صورتی که غرامت کاهش ساعات کاری برای تامین مصرف معیشت شما کافی نباشد، می​توانید یارانه​ها و مزایای تصاعدی از مرکز کار یا از اداره امور اجتماعی درخواست نمایید. این موضوع در موارد ذیل نیز تطبیق می​شود: اشخاصی که یک تصدیق توقف موقت اخراج از جرمنی (Duldung) یا یک اجازه موقت اقامت دارند و اشخاص دارای یک عنوان اقامت برای فعالیت کسب و کار یا تعلیم.


لطفا متوجه باشید: در صورتی که شما بصورت تصاعدی پول از مرکز کار یا اداره امور اجتماعی دریافت کنید، ممکن است این کار در بعضی موارد پیامدهایی برای اقامت شما داشته باشد! دریافت غرامت کاهش ساعات کاری کدام تاثیری بالای اقامت شما ندارد.


 

شرایط لازم برای کاهش ساعات کاری 8 (Voraussetzung)

در وقت اعلان کاهش ساعات کاری باید شرایط لازم تحقق یافته باشد:

توافق برای کاهش ساعات کاری باید با همه کارمندان صورت گرفته باشد.

مجبور نیستید که با کاهش ساعات کاری موافقت کنید. 

به همین دلیل اخراج شما نیز به راحتی قابل​ممکن نیست. ممکن است این کار یک مجازات غیر مجاز باشد. اما در عمل فقط به سختی قابل اثبات است.  

توافق برای کاهش ساعات کاری همیشه تغییری در قرارداد کار شما است. این کار ممکن است از طریق یک الحاقیه به قرارداد کار یا از طریق یک توافق با کمپنی رخ دهد. در توافق باید شرایط کاهش ساعات کاری بصورت دقیق تشریح شده باشد. معلومات در مورد شروع و پایان (تاریخ)، تعداد ساعات کاری وضعیت کاهش ساعات کاری در هفته و سهم معاش به فیصدی که دریافت می​کنید، جزء این موارد هستند. کارفرما می​تواند غرامت کاهش ساعات کاری را نیز بصورت تصاعدی افزایش دهد. در این صورت باید تمام سهم معاش بر حسب فیصدی در توافق ذکر شود.

در توافق همچنان باید بخشی از کمپنی و گروپی از اشخاصی که (بطور مثال بخش، گدام) کاهش ساعات کاری در مورد آن​ها تطبیق می​شود، تشریح شوند. کاهش ساعات کاری باید 7-14 روز قبل از شروع به کارمندان اطلاع داده شود. 

زمانی که یک توافق کاهش ساعات کاری با کارفرما امضا می​کنید، باید یک نسخه کاپی از آن دریافت کنید.

اگر معلومات کامل یا قابل درک نباشند، ممکن است این توافق لازم الاجرا نباشد. در این حالت شما حتی بعد از اعلان کاهش ساعات کاری همچنان از استحقاق دریافت معاش مکمل برخوردار هستید. این معاش را بصورت خود به خود دریافت نمی​کنید. در صورتی که نظر شما بر این است که این توافق لازم الاجرا نیست، باید به کارفرما پیشنهاد کنید که شما برای دریافت معاش مکمل بصورت تمام وقت کار می​کنید.


لطفا متوجه باشید: در صورتی که شما کاهش ساعات کاری را رد کنید، ممکن است کارفرما فسخ قرارداد همراه با پیشنهاد تغییر را اعلان کند. او با این کار می​خواهد ساعات کاری شما را تغییر دهد.


می​توانید ظرف مدت سه هفته علیه فسخ قرارداد همراه با پیشنهاد تغییر از طریق قضایی اقدام کنید.

کاهش ساعات کاری و مالیاتها (Steuern)

غرامت کاهش ساعات کاری را کارفرمای شما به شما پرداخت می​کند.

در تصدیق مالیات بر معاش شما در قسمت «مزایای جایگزین معاش» درج شده است که شما در سال گذشته چقدر غرامت کاهش ساعات کاری دریافت کرده​اید. تصدیق مالیات بر معاش را شما در شروع سال بعدی از کارفرمای خودتان دریافت می​کنید. 

اگر در یک سال بیشتر از 410 یورو غرامت کاهش ساعات کاری دریافت کرده​اید، باید در سال بعد یک اظهارنامه مالیات بر معاش به اداره مالیات (Finanzamt) تسلیم نمایید. 

مهلت انجام این کار 31 جولای است. غرامت کاهش ساعات کاری اصولا معاف از مالیات بر معاش است.


لطفا متوجه باشید: با وجود این ممکن است مجبور باشید بعدا مالیات​هایی پرداخت کنید.


در محل ذیل پشتیبانی دریافت می​کنید:

  • در دفاتر کمک در امور مالیات بر معاش (Lohnsteuerhilfestellen). آدرس​ها را از طریق عملکرد جستجو در ویب​سایت اتحادیه فدرال انجمن​های کمک در امور مالیات بر معاش می​یابید.
  • اتحادیه​های صنفی مانند NGG، IG BAU یا IG Metall با دفاتر کمک در امور مالیات بر معاش همکاری می​کنند. در صورت عضویت، شما می​توانید سوال خود را در آنجا مطرح کنید. اعضای اتحادیه صنفی ver.di می​توانند از خدمات مالیات بر معاش ver.di بصورت رایگان استفاده کنند، معلومات بیشتر در این مورد: ویب​سایت ver.di.
فسخ قرارداد در وقت کاهش ساعات کاری (Kündigung)

در صورتی که کارفرمای شما، به دلایل ناشی از تغییرات در کمپنی شما را اخراج کند، او باید اثبات کند که نه تنها برای کوتاه مدت، بلکه بصورت دائمی دیگر کاری برای شما وجود ندارد.

در مورد فسخ قراردادهای ناشی از تغییرات در کمپنی شرایط لازم خاصی تطبیق می​شوند:

  • باید یک ضرورت عاجل در کمپنی وجود داشته باشد.
  • و جایگاه کاری شما باید در دراز مدت حذف شود و نباید امکان دیگری برای ادامه اشتغال شما وجود داشته باشد. 
  • و باید یک انتخاب اجتماعی مطابق با مقررات صورت گرفته باشد (یعنی بربنیاد سن، دانش، مدت عضویت در کمپنی و معیارهای دیگر یک قیاس با همکاران صورت گرفته باشد).

حمایت در وقت فسخ قرارداد

اگر به مدت بیش از 6 ماه در یک کمپنی دارای بیش از 10 جایگاه کاری مشمول بیمه تامین اجتماعی (نیمه​وقت نیز جزء این موارد محاسبه شده است) کار کنید، حمایت قانونی در وقت فسخ قرارداد وجود دارد.


لطفا متوجه باشید: در دوره آزمایشی کارفرمای شما همیشه می​تواند شما را اخراج کند.


در صورتی که کارفرمای شما قرارداد با شما را فسخ نکرده است و شما خودتان قرارداد را فسخ کنید، استحقاقی برای دریافت غرامت کاهش ساعات کاری وجود ندارد. اگر شما یک قرارداد فسخ را امضا کرده​اید، همین موضوع در مورد شما صدق می​کند. استحقاق شما برای دریافت غرامت کاهش ساعات کاری در روزی که شما مکتوب فسخ قرارداد را دریافت می​کنید یا در یک روز توافق شده در قرارداد فسخ خاتمه می​یابد. از این زمان کارفرما باید معاش مکمل را به شما پرداخت کند. بهترین کار این است که شما در این ارتباط از مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مشاوره بگیرید.


مهم: اگر در جریان مدت کاهش ساعات کاری یا بعد از آن اخراج شوید، معاش بیکاری شما بربنیاد عاید معمول محاسبه می​شود – نه بربنیاد غرامت کاهش ساعات کاری.


 

رخصتی در وضعیت کاهش ساعات کاری (Urlaub)

قبل از شروع کاهش ساعات کاری شما باید از رخصتی باقیمانده خودتان از سال قبل استفاده نمایید. می​توانید رخصتی قبلا تایید شده از سال جاری را نیز در وقت کاهش ساعات کاری بگیرید.   به خاطر این روزهای رخصتی شما همچنان معاش خود (ادامه پرداخت معاش) و در واقع معاش مکمل (نه غرامت کاهش ساعات کاری) را دریافت می​کنید. البته همچنان می​توانید در مورد زمان​های رخصتی/روزهای رخصتی جدید با کارفرمایتان توافق کنید.

 

مریضی در وقت کاهش ساعات کاری (Krankheit)

اگر قبل از کاهش ساعات کاری مریض شوید، از زمان شروع کاهش ساعات کاری، در کاهش ساعت کاری 0 ادامه پرداخت معاش به میزان غرامت کاهش ساعات کاری را دریافت می​کنید.

در دیگر موارد کاهش ساعات کاری، بطور مثال کاهش ساعات کاری 50 فیصد، شما بعد از شروع کاهش ساعات کاری ادامه پرداخت معاش به میزان غرامت کاهش ساعات کاری + 50 فیصد از معاش معمول خودتان را دریافت می​کنید.

اگر در مدت کاهش ساعات کاری مریض شوید، در کاهش ساعات کاری 0 ادامه پرداخت معاش به میزان غرامت کاهش ساعات کاری را دریافت می​کنید.

در دیگر موارد کاهش ساعات کاری، بطور مثال کاهش ساعات کاری 50 فیصد، شما بعد از شروع کاهش ساعات کاری ادامه پرداخت معاش به میزان غرامت کاهش ساعات کاری + 50 فیصد از معاش معمول خودتان را دریافت می​کنید. در هر دو مورد بعد از شش هفته از کار افتادگی، از صندوق بیمه خدمات صحی خودتان غرامت مریضی دریافت می​کنید. میزان غرامت مریضی به عاید معمول شما بستگی دارد – نه به غرامت کاهش ساعات کاری.

 

وظیفه دوم در وقت کاهش ساعات کاری (Nebenjob)

زمانی که در وضعیت کاهش ساعات کاری هستید، مجاز به داشتن یک وظیفه دوم هستید.

این وظیفه ممکن است یک وظیفه کوچک یا وظیفه نیمه​وقت باشد. در این مورد باید به کارفرمای خودتان اطلاع رسانی کنید. مجاز به انجام فعالیت رقابتی با کارفرما نیستید. 

محاسبه عاید اضافی: از 1 جولای 2022 این قاعده تطبیق می​شود: اگر وظیفه دوم خود را از قبل و قبل از کاهش ساعات کاری داشتید، این پول در غرامت کاهش ساعات کاری لحاظ نمی​شود یعنی می​توانید عاید بیشتری داشته باشید!

اما اگر وظیفه دوم خودتان را در جریان مدت کاهش ساعات کاری شروع کنید، این به عاید کلی شما بستگی دارد. این عاید پول حاصل از کاهش ساعات کاری و وظیفه دوم شما است. مجموع دو معاش نباید بیشتر از عاید خالص اولیه شما از محل کار خودتان باشد.