Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول رخصتی (FAQ – Urlaub)

طبق قانون چقدر رخصتی دارید؟ (Urlaub per Gesetz?)

در جرمنی حداقل یک رخصتی قانونی به مدت 4 هفته در سال وجود دارد. 20 روز کاری در یک هفته 5 روزه، 24 روز کاری در یک هفته 6 روزه. در قرارداد کار یا قرارداد تعرفه شما تعیین شده است که چقدر رخصتی دریافت می​کنید. توافق در مورد رخصتی کمتر از حداقل رخصتی قانونی قابل​ممکن نیست. بعد از 6 ماه در وضعیت اشتغال، از استحقاق رخصتی کامل (تمام سال کاری) برخوردار هستید. قبل از آن استحقاق بخشی از رخصتی را دارید: این استحقاق بربنیاد تعداد روزهای رخصتی شما در سال و مدت اشتغال شما (ماه​ها) محاسبه می​شود.

باید رخصتی خود را در سالی بگیرید که در آن کار کرده​اید. در صورتی که در یک سال به خاطر دلایل مرتبط با کمپنی، عاجل یا به دلایل شخصی نتوانستید از رخصتی خود استفاده نمایید، می​توانید این رخصتی را در سال بعدی، تا حداکثر 31 مارچ بگیرید. در ختم سال کارفرمای شما باید به شما بگوید که تا فعلاً چند روز رخصتی دارید و از شما درخواست کند که از این روزهای رخصتی استفاده نمایید. اگر او این کار را انجام ندهد، با وجود این روزهای رخصتی باقی خواهد ماند و شما باید در سال بعد از آن​ها استفاده نمایید. 

آیا در وقت رخصتی معاش/ حقوق دریافت میکنید؟ (Lohn/Gehalt)

بلی، در وقت رخصتی شما معاش یا حقوق بصورت مکملا عادی همچنان پرداخت می​شود. به این موضوع تداوم پرداخت معاش گفته می​شود. بعضی کارفرمایان ضمن این کمک​مصرف رخصتی (Urlaubsgeld) نیز پرداخت می​کنند. کمک​مصرف رخصتی یک پرداخت فوق العاده است که در یک قرارداد تعرفه مورد توافق قرار گرفته است یا ذریعه کارفرما بصورت اختیاری پرداخت می​شود.  

چیقسم میتوانید رخصتی درخواست کنید؟ (Urlaub beantragen?)

در صورتی که می​خواهید رخصتی بگیرید، در این صورت باید یک درخواست رخصتی ارائه کنید. به این خاطر اغلب یک فورم از کارفرمای شما وجود دارد. همچنان جهت هماهنگی با همکاران اغلب مقرراتی در کمپنی/ بنگاه اقتصادی شما وجود دارد. کارفرمای شما باید خواسته​های شما را در پلان​گذاری رخصتی مد نظر قرار دهد.

تنها در صورت وجود منافع عاجل مربوط به کمپنی، ممکن است با روزهای رخصتی شما مخالفت شود. این کار بطور مثال در صورتی موضوعیت دارد که شما در یک کمپنی فصلی کار کنید و در وقت فصل پرکار بخواهید رخصتی بگیرید. بعد از توافق در مورد رخصتی شما و تایید توسط کارفرمایتان، شما می​توانید رخصتی بگیرید. 

در صورتی که اخراج شده باشید و باز هم روزهای رخصتی داشته باشید، چه کار میتوانید بکنید؟ (Kündigung, Urlaubstage)

ممکن است که شما اخراج شوید و باز هم روزهای رخصتی داشته باشید که دیگر نمی​توانید از آن​ها استفاده نمایید. در این صورت استحقاق رخصتی با آخرین پرداخت معاش پرداخت می​شود. به این موضوع جبران رخصتی می​گویند. استحقاق برای این جبران با خاتمه رابطه کاری ایجاد می​شود. در فیش معاش آخر خودتان به این موضوع توجه کنید که کارفرمای شما این مبلغ جبرانی را پرداخت کند!


لطفا متوجه باشید: گاهی نیز شخص با کارفرما در این مورد به توافق می​رسد که از روزهای رخصتی استفاده کند و این روزها را قبل از آخرین روز کاری (بربنیاد مهلت فسخ قرارداد) قرار دهد. در این صورت شما زودتر از رابطه کاری خارج شده​اید، اما معاش/حقوق شما تا آخرین روز همچنان پرداخت می​شود.


 

آیا شما میتوانید در دوره آزمایشی رخصتی بگیرید؟ (Urlaub in der Probezeit)

شما می​توانید در وقت دوره آزمایشی نیز رخصتی بگیرید. البته شما دیگر استحقاق رخصتی برای تمام سال ندارید. نظر به آن که چند روز رخصتی برای تمام سال دارید و چند ماه مکمل در یک کمپنی کار کنید، از استحقاق دریافت بخشی از رخصتی (استحقاق جزئی) برخودار هستید. 

 

از چه وقت شما حق رخصتی گرفتن دارید؟ (Ab wann Recht auf Urlaub)

در بدل ماهی که طرز مکمل مصروف کار بودید (یعنی کار کرده​اید)، از استحقاق دریافت بخشی از روزهای رخصتی برخوردار هستید. اگر یک ماه بطور مکمل کار کرده​اید، به این ترتیب 1/12 رخصتی سالانه خودتان روزهای رخصتی دارید. اگر بطور مثال 20 روز رخصتی دارید، بعد از یک ماه کار بصورت مکمل استحقاق دریافت 1.6 روز رخصتی دارید.