Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

سوالات متداول معاش و حقالزحمه (FAQ – Lohn / Gehalt)

معاش، حقوق و مزد به معنای چیست؟ (Lohn/Gehalt)

زمانی که به شما به خاطر کارتان پول پرداخت می​شود، کلمات مختلفی برای پولی که می​گیرید، وجود دارد: Lohn (معاش)، Gehalt (حقوق)، Arbeitsentgelt (مزد یا اجرت کار) یا Entgelt (مزد). مزد کار و مزد، کلمات رسمی برای مبلغ پرداختی هستند. 

معاش و حق​الزحمه بصورت متفاوت تعریف شده​اند. 

حقوق = در صورتی که شما هر ماه یک مبلغ ثابت دریافت کنید، به آن «حقوق» (حقوق ماهوار) می​گویند.

معاش = در صورتی که به شما بصورت ساعت​وار (معاش ساعت​وار) پول پرداخت شود، به آن «معاش» می​گویند. در این صورت مبلغ معاش ماهوار بستگی به آن دارد که چند ساعت کار کرده​اید.

 

 

مقررات مربوط به معاش شما (Regelungen)

در یک قرارداد کار معمولا درج شده است که چقدر معاش به خاطر کارتان (به عنوان شخص شاغل) دریافت می​کنید.

در آنجا درج شده است که در یک ماه یا در یک ساعت چقدر عاید دارید. این مهم است که بدانید آیا برای شما یک قرارداد تعرفه تطبیق می​شود یا خیر. چون در قرارداد تعرفه ممکن است مقرراتی مرتبط با معاش وجود داشته باشد. در بعضی حوزه​های کسب و کار حداقل معاش حوزه کسب و کار وجود دارد، مانند مسلکی برقکار یا در صفاکاری ساختمان. 


لطفا متوجه باشید: در جرمنی حداقل معاش قانونی وجود دارد!


باید بطور دقیق تعیین شود که چه وقت معاش​تان را دریافت می​کنید.

این اصطلاحا زمان سررسید شدن است. این موضوع بربنیاد قانون مقرر شده است که پرداخت معاش تنها بعد از انجام کار صورت می​گیرد. در صورتی که به شما بصورت ماهوار پول پرداخت شود، معاشتان در اولین روز ماه بعد پرداخت می​شود و شما آن را دریافت می​کنید. این موضوع طبق قانون مقرر شده است. 

لطفا متوجه باشید: موارد مستثنی از این مقررات وجود دارد: حداقل معاش باید حداکثر در آخرین روز کاری بانک در ماهی پرداخت شود که بعد از ماهی واقع شده است که شما در آن کار کرده​اید: اگر در ماه جولای کار کرده​اید، باید معاش خود به خاطر آن را حداکثر در آخرین روز کاری در ماه اوت دریافت کنید. 

در وقت تعلیم (معاش دوره تعلیم) باید معاش شما همیشه در آخرین روز کاری ماه به شما پرداخت شود.

در قرارداد کار یا قرارداد تعرفه ممکن است چیزی متفاوت از مقررات قانونی توافق شود. در اینجا اغلب توافق می​شود که معاش باید در روز پانزدهم. ماه بعدی پرداخت شود. البته همچنان ممکن است در مورد یک موعد پرداخت زودتر توافق شود. شما باید بررسی کنید که در قرارداد کار شما چه درج شده است.

اضافه پرداخت​های مرتبط با معاش شما

ضمن معاش توافق شده، ممکن است اضافه پرداخت​هایی نیز پرداخت شود. این​ها مبالغی هستند که کارفرما ضمن معاش اصلی پرداخت می​کند. بربنیاد قانون فقط مقرر شده است که باید اضافه پرداخت​هایی به خاطر شب کاری وجود داشته باشد. شب کاری، کار بین ساعت 23 الی 6 (برای قنادها/نانواها: بین ساعت 22 الی 5) است. اغلب در قراردادهای تعرفه یا قراردادهای کار در مورد اضافه پرداخت​هایی به خاطر اضافه کاری​ها، کار روز یکشنبه و کار روز رخصت توافق می​شود. اضافه پرداخت​ها ممکن است مبالغ متفاوتی داشته باشند. در صورتی که اضافه پرداخت​هایی به شما پرداخت شود، این مبالغ در فیش معاش شما هم درج شده​اند.

معاش ناخالص و معاش خالص (Brutto/ Netto) به معنای چیست؟

معاش ناخالص = معاشی است که در قرارداد کار شما درج شده است. از این مبلغ حق بیمه​های تامین اجتماعی، بطور مثال بیمه تقاعدی، بیمه بیکاری، بیمه خدمات صحی و خدمات نرسینگی و مراقبت کسر می​شوند. این حق بیمه​ها را متناسب با سهم خود پرداخت می​کنید، یعنی کارفرمای شما هم برای شما حق بیمه پرداخت می​کند. کارفرمای شما بطور مثال مبلغ مربوط به بیمه حادثات شما را پرداخت می​کند. ضمن این مالیات​هایی از معاش ناخالص شما سر می​شوند. 

معاش خالص = این معاش پولی است که شما واقعا (بعد از کسورات) دریافت می​کنید.

معاش ناخالص/ معاش خالص به عنوان محصل شاغل

منحیث محصل شاغل مجاز هستید در طی زمان برگزاری جلسات تعلیم در پوهنتون فقط 20 ساعت در هفته کار کنید. از معاش ناخالص شما فقط حق بیمه مربوط به خدمات نرسینگی و مراقبت و همچنان مالیات بر معاش کسر می​شود. 

محصلین شاغل حق بیمه​های مربوط به بیمه خدمات صحی، بیمه تقاعدی و بیمه بیکاری را پرداخت نمی​کنند.


لطفا متوجه باشید: در صورتی که در جریان تحصیل به سن 30 سالگی برسید، بیمه اجباری محصلی شما در صندوق بیمه خدمات صحی قانونی خاتمه می​یابد. بعداً اصطلاحا «عضویت اختیاری» آغاز می​شود و حق بیمه​های شما برای بیمه خدمات صحی بیش از دو برابر افزایش پیدا می​کند.


معاش ناخالص/ معاش خالص در وظیفه کوچک

در وظیفه کوچک شما فقط برای بیمه تقاعدی الزام به بیمه کردن خود دارید. برای دیگر بیمه​های تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت نمی​کنید. البته می​توانید درخواست نمایید که شما را از مکلفیت به بیمه کردن خود در بیمه تقاعدی معاف نمایند. البته این موضوع را باید بطور فعال درخواست کنید. در این صورت کسوراتی ندارید و 538 یوروی مکمل را در حساب خودتان دریافت می​کنید. کارفرما مبالغ مجموعی و یکجا بخصوص برای بیمه خدمات صحی و تقاعدی پرداخت می​کند.

معاش ناخالص/ معاش خالص در کارآموزی

در یک کارآموزی اجباری که شما باید برای تعلیم مکتبی یا پوهنتونی خودتان سپری نمایید، ضرور نیست کارفرما به شما کدام مبلغ پولی را پرداخت کند. 

با وجود این در صورتی که او به شما پول پرداخت کند، شما مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت نمی​کنید. در یک کارآموزی اختیاری همراه با پرداخت معاش، مقررات دیگری وجود دارد:

اگر تا حداکثر 20 ساعت در هفته کار کنید و معاشی به مبلغ 538 یورو دریافت کنید، اصولا باید حق بیمه​هایی به بیمه تقاعدی پرداخت کنید. در صورت کار بیش از 20 ساعت در هفته شما کاملا مکلف به بیمه کردن خود هستید. در صورتی که ابهام دارید که چقدر بصورت خالص دریافت می​کنید یا کدام موارد از شما کسر می​شود، می​توانید به فیش معاشتان یک نگاه بیندازید. در آنجا معاش ناخالص و ناخالص شما درج شده​اند. یا به مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مراجعه نمایید. 

 

 

 

آیا کسر مبالغی به خاطر اقامتگاه و غذا از معاش شما اجازه است؟ (Beiträge)

در صورتی که کارفرمای شما اقامتگاهی را برای شما تهیه کند، اصولا این قابل​ممکن است که او مبالغی به خاطر اقامتگاه و غذا از معاش شما کسر کند.

مقرراتی در مورد این که این مبالغ ممکن است چقدر باشند، وجود دارد. همیشه حد معاف از مصادره تطبیق می​شود. این حد باید از شما منحیث شخص شاغل حفاظت کند. این حد باید برای شما این امکان را فراهم کند که با وجود مصادره حقوق/معاش همچنان مصارف جاری خود را پوشش دهید (پول کرایه، غذا، برق). کارفرمای شما نیز باید به این حد پایبند باشد.

مصادره حقوق/معاش چیست؟ (Lohnpfändung)

مصادره معاش یا حقوق نوعی اجرای قهری حکم است. در صورتی که شما یک شخص پول باقی هستید، او می​تواند به محکمه شکایت کند. 

در این صورت آن شخص می​تواند این پول را با کمک محکمه مستقیما از کارفرمای شما مطالبه کند. البته در اینجا نیز حد معاف از مصادره تطبیق می​شود. 

حد معاف از مصادره به مبلغ 1,402.28 یورو است، در حالی که مبلغ معاف از مصادره نظر به تعداد اشخاص مستحق دریافت مصرف معیشت افزایش می​یابد. 


جدول مصادره را می​توانید در لینک ذیل مشاهده کنید:  https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschueren/Pfaendungsfreigrenzen_Arbeitseinkommen.html    


لطفا متوجه باشید: باید در صورت مصادره از یک مشاوره قرض​دارارن مشاوره بگیرید.


 

اگر معاشتان را بسیار دیر دریافت کنید/ اصلا دریافت نکنید، چه کار میتوانید بکنید: 8 (Lohn zu spät)

در صورتی که معاش خود را (سر وقت) دریافت نکنید، می​توانید آن را مطالبه کنید. می​توانید این مطالبه را به کارفرمای خودتان ارائه کنید. 

بهترین کار این است که از مرکز مشاوره یا از اتحادیه صنفی خودتان (در صورتی که عضو هستید) کمک بگیرید. شما باید بطور دقیق بدانید که چقدر معاش به شما تعلق می​گیرد و بتوانید اثبات نمایید که چه وقت چقدر کار کرده​اید! 


لطفا متوجه باشید:  برای مطالبه معاش مهلت​های مشخصی، اصطلاحا مهلت​های انقضای مطالبات و ادعاها وجود دارد.


این مهلت​ها در قرارداد کار یا قرارداد تعرفه درج شده​اند. این به معنی آن است که شما فقط در این مهلت مشخص وقت دارید که معاش خود را مطالبه کنید. باید به سرعت مشاوره دریافت کنید و مطالبات خودتان را تا حد امکان بصورت عاجل ارائه کنید. 


لطفا متوجه باشید: همیشه از حق دریافت معاش​تان برخوردار هستید – حتی اگر اخراج شده باشید، قرارداد کار کتبی نداشته باشید یا بدون جواز کار، کار کرده باشید.


 

آیا معاش اضافه کاریها پرداخت میشود؟ (Überstunden)

اصولا قاعده بر این است که معاش اضافه کاری​ها باید پرداخت شوند. اضافه کاری​ها ساعت​هایی هستند که شما بیشتر از آنچه که در حالت عادی باید (ساعات کاری روزانه) کار کنید. اضافه کاری​ها به مفهوم حقوقی در صورتی وجود دارند که کارفرمایتان دستور انجام آن را به شما داده باشد یا مطلع بوده است که شما اضافه کاری انجام می​دهید و در مقابل آن هیچ کاری انجام ندهد. در بعضی موارد ممکن است در قرارداد کار شما مقررات دیگری برای پرداخت معاش اضافه کاری​ها وجود داشته باشد. بعضاً معاش اضافه کاری​ها پرداخت نمی​شود، بلکه بصورت وقت فارغ جبران می​شوند (جبران از طریق وقت فارغ). 


لطفا متوجه باشید: این مهم است که شما ساعات کاری خود را یادداشت کنید. در آن صورت می​توانید اثبات نمایید که چند ساعت کار کرده​اید و فیش معاش خودتان را بررسی کنید.


اگر معاش اضافه کاری​های شما پرداخت و بصورت وقت فارغ جبران نشود، درخواست کمک کنید و به مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مراجعه نمایید!

فیش معاش شما باید این موضوع را بدانید (Lohnabrechnung)

فیش معاش، فیش حقوق یا فیش مزد نیز نامیده می​شود. در این فیش درج شده است که چقدر عاید داشته​اید (معاش ناخالص) و چه کسوراتی اجرا می​شوند (حق بیمه​های تامین اجتماعی، مالیات​ها). در آنجا همچنان درج شده است که بعد از کسورات چقدر پول به شما پرداخت شده و شما آن را دریافت می​کنید (معاش خالص). 

فیش معاش شما بشمول دو بخش است. در فوق این موارد درج شده است: 

  • دوره زمانی تصدیق (ماه)
  • نام و آدرس کارفرما
  • نام شما، آدرس و تاریخ تولد
  • تاریخ شروع اشتغال
  • رده مالیاتی و آی​دی نمبر مالیاتی
  • بعضاً در آنجا همچنان روزهای باقیمانده از رخصتی درج شده است.

در بخش اصلی فیش معاش، معاش ناخالص همراه با دریافتی​های ناخالص درج شده است. یعنی در اینجا درج شده است که معاش شما متشکل از کدام موارد است: ممکن است اضافه پرداخت​ها و دیگر پرداخت​ها لیست شده باشد، مانند بطور مثال زمانی که شخص مریض بود، چون در این صورت کارفرما موظف به ادامه پرداخت معاش است. دریافتی​های ناخالص با هم معاش ناخالص مجموعی را تشکیل می​دهند. در قسمت معاش ناخالص مجموعی هم کسورات در ارتباط با مالیات​ها و هم کسورات مربوط به بیمه تامین اجتماعی لیست شده​اند.

بعد از این کسورات عاید خالص به دست می​آید. 

در بعضی موارد تا فعلاً دریافتی​های خالص یا کسورات خالص وجود دارد که از عاید خالص کسر می​شوند. بعد از آن در اخیر فیش معاش مبلغی وجود دارد که به حساب شما جمع می​شود. به این مبلغ «مبلغ پرداختی» می​گویند.


لطفا متوجه باشید: کارفرمای شما اصولا باید هر ماه فیش معاش​تان را به شما ارائه کند. در صورتی که فیش معاش دریافت نمی​کنید، باید آن را مطالبه کنید.


فیش معاش شما سند مهمی است که شما باید همیشه آن را مجددا بررسی کنید. گاهی ممکن است اشتباهاتی در فیش​های معاش وجود داشته باشد. جهت بررسی آن​ها، باید بدانید که چه وقت کار کرده​اید همه چیز را یادداشت کرده​اید. بعداً می​توانید ساعات یادداشت شده را مطابقت بدهید و بررسی کنید که آیا همه موارد به شما پرداخت شده است یا خیر. برای اضافه کاری​ها، شب کاری، کار روز یکشنبه یا کار روز رخصت ممکن است در قرارداد کار یا در قرارداد تعرفه اضافه پرداخت​هایی توافق شده باشد. این اضافه پرداخت​ها باید در فیش معاش هم قابل تشخیص باشند.

آیا کارفرمای شما باید به شما یک فیش معاش ارائه کند؟

معمولا شما هر ماه یک فیش معاش دریافت می​کنید. در صورتی که معاش شما در مقایسه با ماه قبل از آن تغییر نکرده است، کارفرمای شما مجبور نیست حتما یک فیش معاش به شما بدهد. فقط در صورتی که موردی در معاش شما تغییر کند، شما باید یک فیش معاش دریافت کنید.


مهم: همچنان می​توانید در مورد یک فیش معاش پرس و جو کنید. می​توانید بررسی کنید که آیا معاش​تان را بصورت صحیح دریافت کرده​اید یا خیر.


کسورات در فیش معاش شما به معنای چه هستند؟

گاهی پیش می​آید که از عاید خالص باز هم مبلغی کسر می​شود. این موارد اصطلاحا کسورات خالص هستند. بطور مثال در صورتی که کارفرمایتان خانه​ای در اختیار شما قرار دهد و پول کرایی آن را از معاش شما کم کند. بعضی کسورات از نظر قانونی مجاز نیستند. کارفرمای شما فقط در صورتی مجاز است پول از عاید خالص شما کسر کند که عاید خالص شما پایین تر از حد معاف از مصادره نباشد.