Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

کدام قوانین در مورد کار موقت تطبیق میشوند؟ (Gesetze in der Leiharbeit)

مقررات قانونی برای کار موقت در قانون واگذاری نیروی کار (AÜG) وجود دارد.

قراردادهای تعرفه شرایط کلی کار را تعیین می​کنند.


از 1 جنوری 2024 حداقل معاش حوزه کسب و کار در کار موقت در حدود 13.50 یورو در ساعت است. 


در صورتی که کمپنی پذیرنده که شما به آن کمپنی واگذار شده​اید، جزء حوزه کسب و کاری باشد که در آن حداقل معاش الزام آور عمومی حوزه کسب و کار تطبیق می​شود، شما باید این حداقل معاش حوزه کسب و کار را بگیرید.

این مهم است که شما بصورت صحیح گروپ بندی شده باشید. در قراردادهای تعرفه گروپ​های معاش مشخصی وجود دارد که به فعالیت​های مشخصی اختصاص داده شده​اند.​

در صورتی که شما باید برای یک فعالیت کاری تعلیم ببینید یا ضرورت به تعلیم خاصی دارید، باید معاش بالاتری دریافت کنید. 


لطفا متوجه باشید: باید از همان اول در گروپ معاش صحیح گروپ بندی شده باشید. پسان به سختی می​توان در گروپ بندی تغییری ایجاد کرد.


گاهی پیش می​آید که کارفرما شما را در یک گروپ معاش پایین تر از آنچه که واقعا صحیح است، دسته بندی می​کند. از اتحادیه صنفی خودتان ا از مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان اطلاع حاصل نمایید که آیا شما در گروپ معاش صحیح دسته بندی شده​اید. 


مهم: با کارگران موقت باید هم طراز کارمندان در کمپنی استخدام کننده رفتار شود.​ در صورتی که یک قرارداد تعرفه برای کار موقت تطبیق شود، این قضیه صدق نمی​کند.