Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

در صورتی که هیج کمپنی استخدام کنندهای به شما تخصیص داده نشود، چه میشود؟ (kein Einsatzbetrieb)

در صورتی که استخدام شما خاتمه یابد و شما توسط کارفرمای خودتان در هیچ کمپنی دیگری استخدام نشوید، این زمان «زمان بدون واگذاری» محسوب می​شود. زمان بدون واگذاری وقت فارغ نیست. همچنان نمی​توان زمان بدون واگذاری را بدون هماهنگی با شما به عنوان ساعات منفی ز حساب ساعات کاری شما کسر کرد. معاش زمان بدون واگذاری باید پرداخت شود:

  • با وجود آن که در آن زمان شما در هیچ کدام کمپنی کار نمی​کنید، همچنان معاش خود را دریافت می​کنید.
  • شما باید در جریان این مدت برای کارفرمای خودتان در دسترس باشید.
  • اگر کمپنی جدیدی برای شما پیدا شود، باید در دسترس باشید.
  • کارفرمای شما مجاز نیست از شما بخواهد که شما در زمان بدون واگذاری رخصتی بگیرید.

لطفا متوجه باشید: اگر کمپنی کار موقت هیچ کمپنی استخدام کننده​ای برای شما پیدا نکند، مجاز نیست شما را وادار کند که ساعات مثبت خودتان را کاهش دهید.​ این ممنوع است!