Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

اگر حداقل معاش یا حداقل معاش حوزه کسب و کار به شما پرداخت نشود، در اینجا کمک دریافت میکنید: (Hilfe)

اگر حداقل معاش قانونی یا حداقل معاش حوزه کسب و کار ناشی از یک قرارداد تعرفه الزام آور عمومی پرداخت نشود، می​توانید در مقابل آن از خودتان دفاع کنید. می​توانید حق خود را با شکایت در پیشگاه محکمه مطالبه کنید. اتحادیه​های صنفی بطور مثال دارای یک حمایت قانونی اختصاصی با استفاده از وکلا هستند. در صورتی که در اتحادیه صنفی عضو باشید، این وکلا شما را حمایت می​کنند. این امکان وجود دارد که کارفرما را به گمرک معرفی و راپور کنیم. این کار ممکن است برای کارفرما متضمن جزای نقدی بالا باشد. البته گمرک به شما در دریافت معاش​تان کمک نمی​کند. برای مطالبه حداقل معاش قانونی از طریق شکایت در پیشگاه محکمه، مهلتی در قانون به مدت 3 سال وجود دارد. در مورد حداقل معاشات حوزه کسب و کار این مهلت مطالبه و پیگیری در قراردادهای تعرفه الزام آور عمومی تعیین شده است. این مهلت به مدت حداقل 6 ماه تعیین شده است (جمله 3 ماده 9 قانون اعزام به ماموریت کارمندان ((AEntG). 


لطفا متوجه باشید: در صورتی که ابهام دارید که آیا معاش بصورت صحیح به شما پرداخت شده است یا خیر، به مرکز مشاوره ادغام منصفانه خودتان مراجعه نمایید. همچنان در صورتی که بخواهید به محکمه مراجعه نمایید، باید قبلا مشاوره دریافت کنید.


شما باید ساعات کاری خودتان را همیشه یادداشت کنید، چون: در صورتی که معاش ساعات کمتری نسبت به ساعاتی که در آن​ها واقعا کار کرده شده است، پرداخت شود، ممکن است این موضوع به تخلف از حداقل معاش قانونی منجر شود. به همین دلیل این مهم است که همیشه ساعات خود را یادداشت کنید. مستند کردن ساعات خودتان به اثبات ساعاتی که در آن​ها کار کرده شده است و بعد از آن مطالبه معاش صحیح کمک می​کند.