Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung IQ"

آن ها ما

Förderprogramm IQ

ماموریت پروگرام حمایتی «ادغام از طریق صلاحیتیابی (IQ)

در سال 2022 حدود 20.2 میلیون نفر با سابقه مهاجرت* در جرمنی زندگی می​کردند. بنابراین مهاجرت جدید به جرمنی همچنان در حال افزایش است. بسیاری از مهاجرین اسناد تحصیلی، تعلیم حرفوی یا اسناد حرفوی کسب شده را با خود می​آورند. 

پروگرام حمایتی «ادغام از طریق صلاحیت​یابی (IQ) با هدف بهبود پایدار ادغام بازار کار کلانسالان خارجی است.مهم این است که اسناد کاری کسب شده در خارج از کشور - بدون توجه به عنوان اقامت - بیشتر به کاری منتهی شود که متناسب با تحصیلات آنها باشد. برای یک جامعه متنوع نه تنها افزایش آگاهی از پتانسیل مهاجرین و کاهش تبعیض مهم است، بلکه این آگاهی برای ادغام موفق مهاجرین در بازار کار نیز اهمیت دارد. بنابراین ایجاد و تثبیت شایستگی بین فرهنگی در میان فعالان بازار کار یکی از دغدغه​های اصلی پروگرام حمایتی IQ است.

ساختار شبکه IQ

اجرای منطقوی پروگرام حمایتی وظیفه اصلی 23 شبکه ادغام منطقوی (RIN) است. آن‌ها پروژه‌​‌‌های فرعی عملیاتی بیشتری را شامل می​​شوند و برای کسانی که در پی مشوره با اسناد خارجی هستند، در سراسر کشور مشوره تأیید اسناد و صلاحیت​یابی ارائه می​​دهند، صلاحیت​های معادل مبتنی بر ضرورت را انکشاف می​دهند و آنها را اجرا می​​کنند. آنها همچنان با ارائه معلومات، مشوره و تعلیم برای افزایش آگاهی درباره ضروریات خاص مهاجرین و انتقال دانش مسلکی به دست اندرکاران بازار کار، وظایف خدماتی را به عهده می​گیرند.

افزون بر شبکه​های ایالتی، 3 مرکز IQ وجود دارد که به موضوعات خاص مهاجرت در سراسر کشور میپردازد. مرکز ادغام منصفانه مسئول هماهنگی و پشتیبانی حرفوی مراکز مشوره در سراسر کشور است. مرکز تأیید اسناد و صلاحیتیابی مسئول موضوعات تأیید اسناد، مشوره تأیید اسناد و صلاحیت​یابی در پروگرام حمایتی IQ در سراسر کشور است. مرکز مهاجرت و ادغام مسئول موضوعات مهاجرت و ادغام در بازار کار و ادغام در کمپنی در پروگرام بودیجه است. 

بخش​های مسلکی اقدامات تعلیمی، سامان​آلات و توصیه​هایی را برای ادغام حرفوی اشخاص با سابقه مهاجرت ایجاد می​کنند. آنها مسئول ارائه مشوره مسلکی به تصمیم گیرندگان در سیاست، تجارت و مدیریت هستند. این می​تواند بشمول طراحی استندردهای کیفیت، صلاحیت​ها و مواد تعلیمی یا انتشار یافته​های علمی باشد.

در سطح فدرال، این پروگرام حمایتی از طریق پروژه شبکه​سازی IQ هماهنگ می​شود. Ebb Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbH ​مسئول پروژه شبکه است. این پروژه از همکاری بین ذینفعان در پروگرام حمایت می​کند، انتقال عملکرد خوب را در داخل و خارج از پروگرام ترویج می​کند و تضمین می​کند که پروگرام حمایتی IQ به عامه مردم ارائه می​شود. همراه با بخش​های مسلکی، نتایج کار IQ را به وزارتخانه ها، BA و عامه اشخاص مسلکی ابلاغ می​کند.

Faire Integration

ادغام منصفانه یک خدمت مشورتی سراسری درباره مسائل حقوق اجتماعی و استخدامی برای پناهنده​گان و مهاجرین دیگری است که از اتحادیه اروپا نمی​آیند (اتباع کشورهای ثالث).

خدمات مشوره مسائل حقوق کار و موضوعات اجتماعی را که مستقیماً با روابط کاری مرتبط هستند، بطور مثال: معاش، ساعات کار، رخصتی، اخراج، بیمه صحی و بسیاری از موارد دیگر، پوشش می​دهد. برای مسائل دیگر - بطورمثال کاریابی یا وضعیت اقامت - به مراکز و موسسات مشوره مسلکی ارجاع میاشخاصی که از قبل مصروف کار، تعلیم یا دوره کارآموزی هستند و سوالات خاصی دارند می​توانند از مراکز مشوره، مشوره بگیرند. توصیه​های وقایوی درباره شرایط کار نیز قابل ممکن است. مراکز مشوره همچنان ورکشاپ​های تعلیمی ارائه می​دهند، بطورمثال به عنوان بخشی از دوره​های ادغام یا لسان.

مراکز مشوره به کسانی که در پی مشوره هستند کمک می​کنند تا در مقابل استثمار و تبعیض از خود محافظت و در مقابل آن دفاع کنند. آگاهی از حقوق و تعهدات خود در روابط کاری در اینجا یک موضوع ضروری است. این آگاهی همچنان مبنایی برای غلبه بالای شرایط کاری نامطمئن و پیدا نمودن کار خوب در جرمنی است.مراکز مشوره با دیگر مراکز مشوره و ساختارهای پشتیبانی همکاری نزدیک دارند. دیگر شرکاء مهم همکاری، اقدام کنندگانی از شهرها و جوامع، اتحادیههای کارگری، اتاقها و خدمات اشتغال هستند.


ادغام منصفانه در شبکه «ادغام از طریق صلاحیت​یابی (IQ)» اجرا می​شود.  در هر ایالت فدرال سازمان​های مختلفی مسئول اجرای این پلان هستند. ادغام منصفانه ذریعه بخش ادغام منصفانه IQ Consult gemeinnützige Gesellschaft für Weltoffenheit، Toleranz und Vielfalt mbH (یک کمپنی تابعه کاملاً متعلق به DGB Bildungswerk e.V.) پشتیبانی و تأمین محتوا می​شود. مراکز مشوره ادغام منصفانه ذریعه وزارت کار و امور اجتماعی فدرال (BMAS) و صندوق اجتماعی اروپا (ESF) تمویل می​شود.

Fachstelle Faire Integration

با شروع فاز جدید تمویل شبکوی کیو، بخش ادغام منصفانه تاسیس شد. این بخش بدیل ساختار فاز قبلی بودیجه «حمایه از ادغام منصفانه» (2019-2022) میشود. بخش مسلکی ادغام منصفانه به حیث یکی از سه بخش مسلکی در شبکوی کیو، هماهنگی تخنیکی و پشتیبانی مراکز مشوره در سراسر کشور را به عهده دارد.

بخش تأیید و صلاحیت​یابی مسئولیت موضوعات تأیید، مشوره تأیید و صلاحیت​یابی در پروگرام حمایتی IQ در سراسر کشور را به عهده دارد. بخش مهاجرت و ادغام موضوعات مهاجرت و ادغام در بازار کار و کمپنی​ها در پروگرام حمایتی را به عهده دارد.مراکز مشوره ادغام منصفانه به پناهندگان و اتباع کشورهای ثالث درباره مسائل کاری و قوانین اجتماعی مشوره و معلومات​رسانی می​کنند. اشخاصی که در پی مشوره از کشورهای اروپایی هستند می​توانند با شبکه مشوره DGB Fair Mobility به تماس شوند. این شبکه معلومات مربوط به مسائل حقوق کار و امور اجتماعی را در اختیار مردم اروپای مرکزی و شرقی قرار می​دهد.

بخش ادغام منصفانه در IQ-Consult gGmbH، یک کمپنی تابعه کاملاً متعلق به DGB Bildungswerk e.V است و از نزدیک با اتحادیه​های کارگری DGB همکاری می​کند.


محور کار این بخش عبارت است از:

  • خدمات تعلیمی برای مشاورین پروگرام ادغام منصفانه
  • برگزاری جلسات شبکوی برای مشاورین ادغام منصفانه برای تبادل منظم تجربیات و دانش
  • حمایت بیشتر از مراکز مشوره در قسمت موضوعات سخت مشوره ذریعه انکشاف کمکها برای اقدام 
  • تهیه محتوای مشوره برای مبادله با مراکز مشوره بطورمثال در قالب شرح موارد و دوسیهها 
  • روابط عامه مرکزی برای ساختار کلی ادغام عادلانه و نیز آماده سازی و انتقال دانش به دست آمده به پالیسی و برای عامه علاقمندان (حرفوی)
  • مشوره مستقیم به اتباع کشورهای ثالث درباره مسائل حقوق کار و اجتماعی 
  • طراحی و ارائه وقایع معلوماتی خاص و خدمات گروپی برای اتباع کشورهای ثالث با همکاری مراکز مشوره ادغام منصفانه