Förderprogramm "Integration durch Qulifizierung IQ"

Contacto

Persona de contacto:

Felix Litschauer
Support Faire Integration

Im Haus der IG Metall

Alte Jakobstraße 149

D-10969 Berlin

Phone:+49/30 /212 40 544
E-Mail: sfi@dgb-bildungswerk.de